Zmiany w umowach o pracę zawieranych na okres próbny

Zmodyfikowany art. 25 kodeksu pracy zawiera nowe regulacje w zakresie zawierania umów na okres próbny. Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają jak obecnie wygląda kwestia zawierania umów na okres próbny.

Umowę o pracę na okres próbny pracodawcy zawierają w celu sprawdzenia kwalifikacji zawodowych pracownika i możliwości jego zatrudnienia przy wykonywaniu danego rodzaju pracy. Umowę taką zawiera się na okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Należy jednak zwrócić uwagę na wprowadzone  odrębności w zakresie okresu na jaki zostaje zawarta ta umowa ze względu na okres na jaki ma zostać zawarta w przyszłości umowa na czas określony. Okres ten wynosi:

1 miesiąc, gdy zamiarem jest zawarcie umowy na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;

2 miesiące, gdy zamiarem jest zawarcie umowy na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Dodatkowo nowym rozwiązaniem jest możliwość uzgodnienia między stronami, ze umowa przedłuża się o czas urlopu oraz o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeśli takie nieobecności wystąpią.  Ponadto strony mogą również jednorazowo wydłużyć o maksymalnie jeden miesiąc w umowie okres na jaki zawarto umowę ( dotyczy umów zawartych na 1 miesiąc lub 2 miesiące). Usunięta została natomiast regulacja przewidująca możliwość ponownego zatrudnienia tego samego pracownika na podstawie umowy na okres próbny po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy.

Ile kosztuje obsługa księgowa?
Ile kosztuje obsługa księgowa?

Ile kosztuje usługa księgowa? Ile kosztuje godzina pracy księgowego? Ile kosztują usługi księgowe? ...

21 maja 2024
Ochrona przedemerytalna - problem praktyczny
Ochrona przedemerytalna – problem praktyczny

Ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 k. p. rodzi częste wątpliwości i liczne ...

17 maja 2024
Odprawa pośmiertna - problem praktyczny
Odprawa pośmiertna – problem praktyczny

W związku ze śmiercią pracownika jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna określona w art. ...

24 kwietnia 2024
WIĘCEJ