Usługi prawne Kraków – Warszawa

PRWT zapewnia wysokiej jakości usługi prawne świadczone przez adwokatów i radców prawnych wyspecjalizowanych w dziedzinach prawa zawiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obejmujących m.in.:

W przypadku spraw osobistych naszych klientów PRWT zapewnia usługi prawników specjalizujących się w prawie rodzinnym (w tym alimentacyjnym i dotyczącym opieki nad dziećmi), cywilnym, karnym i spadkowym.

Poszczególnymi sprawami zajmują się w ramach naszej spółki:
adwokat Waldemar Rakoczy – sprawy gospodarcze i skarbowe
radca prawny Patrycja Tobiasz – prawo pracy
radca prawny Bartłomiej Wroński – prawo spółek handlowych
adwokat Joanna Dudek – umowy handlowe i sprawy kontraktów międzynarodowych, prawo karne gospodarcze
adwokat Agnieszka Tomecka-Ślusarz – sprawy rodzinne i spadkowe

Cena usług prawnych uzależniona jest od charakteru danej sprawy.

Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat zakresu oraz ceny usług prawnych, skontaktuj się z nami.

Prawo spółek handlowych

W ramach tej dziedziny prawa PRWT zapewnia wysoko wyspecjalizowane usługi prawne, obejmujące m. in. takie sprawy prawne jak:

 • rejestracja spółki handlowej tak w formie tradycyjnej jak i przez Internet
 • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych spółki, w tym uchwał wspólników, dokumentacja zgromadzeń wspólników
 • zatwierdzanie sprawozdań rocznych, składanie dokumentów spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym/Repozytorium Dokumentów Finansowych
 • przekształcenie spółki handlowej, podział spółki, łączenie spółek), z uwzględnieniem zagadnień księgowych i podatkowych
 • analizy stanu prawnego spółki (audyty prawne i księgowe)
 • likwidacja spółki handlowej
 • rozwiązanie spółki handlowej
 • upadłość spółki handlowej
 • zmiana umowy spółki
 • pożyczki w spółce handlowej
 • wyłączenie wspólnika ze spółki
 • umarzanie udziałów
 • wycofanie wkładów ze spółki
 • zaskarżanie do sądu uchwał zgromadzeń wspólników
 • umowy pomiędzy spółką o członkami zarządu i wspólnikami spółki
 • odpowiedzialność zarządu i likwidatorów w spółce handlowej
 • roszczenia pomiędzy spółką a wspólnikami i członkami zarządu
 • spłaty wspólników
 • wyłączenia wspólników z udziału w spółce
 • umarzanie udziałów
 • rozliczenia pomiędzy wspólnikami
 • odpowiedzialność karna członków zarządu
 • dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego
 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników
 • doradztwo członkom zarządu i wspólnikom w sprawach korporacyjnych
 • umowy i porozumienia wspólników
 • ograniczenia w obrocie udziałami
 • powiernicze zbycie udziałów

Prawo umów handlowych

PRWT zapewnia usługi prawne w zakresie związanych z umowami handlowymi, na co składa się:

 • przygotowywanie umów dostawy towarów, umów o wykonywanie robót budowlanych, umów o świadczenie usług, umów w zakresie prawa przewozowego, umów energetycznych oraz innych
 • negocjowanie warunków umów
 • spory przedsądowe i sądowe związane z wykonaniem/niewykonaniem umów
 • wypowiadanie i rozwiązywanie umów handlowych
 • zmiana warunków umów
 • cesje praw z umów
 • rękojmie i gwarancje
 • zabezpieczenia należytego wykonania umów

Windykacja należności

PRWT zapewnia usługi prawne w zakresie dochodzenia należności na drodze przedsądowej, sądowej oraz po zakończeniu procesu sądowego, na co składa się m.in.:

 • przygotowywanie wezwań do zapłaty
 • negocjacje z dłużnikami
 • przygotowywanie pozwów o zapłatę oraz prowadzenie procesów sądowych
 • uzyskiwanie tytułów wykonawczych i egzekucyjnych
 • kierowanie spraw do komornika
 • nadzór nad egzekucją komorniczą

Prawo pracy

PWRT zapewnia świadczenie specjalistycznych usług w zakresie prawa pracy, na co składają się m.in. takie sprawy jak:

 • konsultacje dotyczące umów o pracę, dzieło, zlecenia
 • pomoc prawna w prawidłowym formułowaniu wypowiedzeń umów o pracę
 • wsparcie w bieżących sprawach pracowniczych dla pracowników działów kadr i płac
 • konsultacje dotyczące czasu pracy, rozkładów czasu pracy
 • odpowiedzialność pracowników, w tym za powierzone mienie
 • wykonywanie obowiązków pracowniczych
 • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów, w tym regulaminów pracy, pomoc w przygotowaniu regulaminów wynagrodzeń
 • spory ze związkami zawodowymi
 • zwolnienia pracowników z przyczyn ekonomicznych oraz zwolnienia grupowe
 • spory z pracownikami przed Sądami Pracy
 • wykładnia niejasnych przepisów prawa pracy
 • zarzuty o mobbing, prowadzenie spraw sądowych w tym zakresie
 • naruszenia dóbr osobistych pracowników
 • naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracowników
 • przygotowywanie umów i klauzul dotyczących zakazu konkurencji, prowadzenie spraw sądowych w tym zakresie
 • umowy z agencjami pracy

Prawo administracyjne

PRWT zapewnia usługi prawne w zakresie prawa administracyjnego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Sprawy z tego zakresu dotyczą m. in.:

 • pozwoleń administracyjnoprawnych
 • koncesji
 • podatkowych postępowań administracyjnych
 • postępowań przed Urzędami Celnymi
 • postępowań przed Sądami Administracyjnymi
 • postępowań w sprawie przekształceń nieruchomości
 • postępowań w sprawie podatku od nieruchomości
 • postępowań w zakresie prawa budowlanego
 • postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz odwołań od decyzji tego Urzędu
 • postępowań przed Urzędem Regulacji Energetyki oraz odwołań od decyzji tego Urzędu
 • postępowań przed Państwową Inspekcją Pracy
 • postępowań przed Głównym Inspektorem Sanitarnym
 • postępowań przed Urzędem Zamówień Publicznych

Prawo nieruchomości

PRWT zapewnia świadczenie usług przez prawników specjalizujących się w prawie nieruchomości.

Sprawy z tego zakresu obejmują m. in.:

 • sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości
 • dokonywanie wpisów w KW
 • przygotowywanie umów dotyczących nieruchomości, w tym sprzedaży, najmu, dzierżawy
 • regulację stanu prawnego nieruchomości
 • służebności i drogi konieczne
 • roszczenia dotyczące korzystania z nieruchomości, w tym bezumownego korzystania
 • wywłaszczenia nieruchomości
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • sprawy spadkowe dotyczące nieruchomości
 • prawne przygotowywanie nieruchomości do procesów inwestycyjnych
 • użytkowanie wieczyste nieruchomości
 • odszkodowania dotyczące nieruchomości
 • obrót nieruchomościami rolnymi

Prawo autorskie i własności przemysłowej

PRWT zapewnia świadczenie usług prawnych przez prawników wyspecjalizowanych w prawie własności intelektualnej.

W zakresie prawa autorskiego są to sprawy dotyczące m.in:

 • naruszenia prawa autorskiego
 • dozwolonego użytku
 • programów komputerowych
 • praw autorskich w dokumentacji projektowej tak architektonicznej jak i branżowej
 • autorskich praw osobistych i majątkowych
 • prawa reklamy

W zakresie prawa własności przemysłowej są to m.in. sprawy dotyczące:

 • wynalazków, związanych z nimi patentów i naruszeń prawa patentowego
 • znaków towarowych i naruszeń znaków towarowych
 • wzorów przemysłowych i naruszeń wzorów przemysłowych
 • umów o korzystanie z patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych (umowy licencyjne)

Prawo nieuczciwej konkurencji

PRWT zapewnia świadczenie usług prawnych przez prawników specjalizujących się w prawie konkurencji.

Sprawy z tego zakresu obejmują w szczególności:

 • oznaczania przedsiębiorstwa
 • naśladownictwa produktów
 • oszukańczego, wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów
 • kopiowania produktów
 • „kradzieży” informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
 • „kradzieży” klientów przedsiębiorstwa
 • rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o produkowanych przez przedsiębiorstwo towarach lub świadczonych usługach, ich jakości, osobach sprawujących funkcje kierownicze, rozpatrywania skarg reklamacyjnych oraz z rękojmi
 • utrudniania dostępu do rynku
 • zmów cenowych
 • dumpingu cenowego
 • nierównego traktowania klientów
 • stosowania reklamy wprowadzającej w błąd
 • korzystania z cudzej renomy
 • szkalujących wypowiedzi w Internecie
 • importu równoległego towarów z UE

Prawo karne gospodarcze i karne skarbowe

PRWT zapewnia pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego.

Sprawy z tego zakresu dotyczą:

 • pomocy adwokackiej w przypadku tymczasowego aresztowania
 • pomocy adwokackiej w trakcie postępowania przygotowawczego
 • pomocy adwokackiej na etapie postępowania sądowego
 • przygotowania prywatnych aktów oskarżenia
 • pomocy w przygotowaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • działania na szkodę spółki
 • utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli
 • odpowiedzialności karnej osób zarządzających spółkami
 • przestępstw podatkowych i celnych
 • przestępstw w zakresie prawa własności intelektualnej (prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej)
 • przestępstw w zakresie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Prawo podatkowe

PRWT zapewnia usługi prawne w zakresie prawa podatkowego.

Sprawy z tego zakresu dotyczą m. in.:

 • postępowania przed Urzędami Skarbowymi i Izbami Administracji Skarbowej
 • postępowania przed Sądami Administracyjnymi (Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym)