Równoważny system czasu pracy – pytania praktyczne

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na kilka pytań najczęściej zadawanych przez klientów naszego biura księgowego PRWT, dotyczących równoważnego czasu pracy.

  1. Ile maksymalnie nadgodzin można wypracować w jednym miesiącu pracy?

– ilość nadgodzin jaka może zostać zlecona w danym miesiącu zależy od wymiaru czasu pracy pracownika w tym miesiącu. Pracownik musi mieć zachowany odpoczynek dobowy (11 godzin) oraz odpoczynek tygodniowy (35 godzin), zatem w równoważnym systemie czasu pracy, w dniu w który pracownik miałby pracować np. 12 godzin może mieć 1 godzinę nadliczbową, natomiast w dniu, w którym miałby zaplanowane 10 godzin pracy- 3 godziny nadliczbowe.

  1. W jakim wymiarze godzinowym planowany jest urlop?

– w wymiarze wynikającym z liczby godzin przewidzianych w harmonogramie na dany dzień pracy.

Przykład:

Pracownik chce wykorzystać urlop wypoczynkowy w czwartek i piątek. W harmonogramie pracy w czwartek przewidziano dla niego 12 godzin pracy, a w piątek 10 godzin pracy. Pula urlopu pracownika (odpowiednio 26 dni= 208 godzin i 20 dni= 160 godzin) zostanie pomniejszona o 22 godziny.

  1. Jak rozliczany jest urlop na żądanie?

– pracownikowi przysługują 4 dni urlopu na żądanie (są to dni, które pomniejszają pulę urlopu wypoczynkowego pracownika).  Urlop na żądanie udzielany jest na dni pracy i w wymiarze godzin jaki został przewidziany na dany dzień pracy. Jeśli np. pracownik ma zaplanowane w takim dniu 12 godzin pracy to wykorzystuje jeden dzień urlopu i jednocześnie 12 godzin z puli urlopu wypoczynkowego.

  1. Czy pracownik musi wyrazić zgodę na zmianę istniejącego harmonogramu pracy?

– zmiana harmonogramu pracy po podaniu go do wiadomości pracowników może mieć miejsce jedynie w szczególnych przypadkach (np. nieprzewidzianej nieobecności jednego z pracowników), wówczas konieczne staje się wprowadzenie zmian do harmonogramu. Wobec braku uregulowań ustawowych w zakresie zmian harmonogramu pracy, brane są pod uwagę regulacje wewnętrzne obowiązujące u pracodawcy. Jeśli regulacje wewnętrze regulują przypadki, w jakich zmiana harmonogramu jest dopuszczalna oraz tryb wprowadzania tych zmian, to pracownik jest związany zmienionym w ten sposób harmonogramem.

  1. Czy pracownik musi wyrazić zgodę na nadgodziny?

– polecenie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych jest dla pracownika wiążące. Pracownik może odmówić takiego polecenia jedynie wówczas, gdy jest ono niezgodne z prawem tj. praca wykonywana w nadgodzinach stanowiłaby przekroczenie norm czasu pracy w danym okresie, dotyczyła osób chronionych przed wykonywaniem pracy w nadgodzinach (w tym kobiety w ciąży, młodociani, osoby z niepełnosprawnościami) lub w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dotyczących sytuacji osobistej pracownika np. stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim. Poza tymi przypadkami odmowa pracy w godzinach nadliczbowych może w zależności od okoliczności danego przypadku stanowić nawet ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika i uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę.

Równoważny system czasu pracy - pytania praktyczne
Równoważny system czasu pracy – pytania praktyczne

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na kilka pytań najczęściej zadawanych przez klientów ...

2 lutego 2024
Renta z tytułu niezdolności do pracy
Renta z tytułu niezdolności do pracy

Pracownik przedstawił decyzję ZUS o przyznaniu renty z tytułu całkowitej niezdolności do ...

11 stycznia 2024
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu ...

11 grudnia 2023
WIĘCEJ