Posiłki dla pracowników a podatek

Pracodawcy poszukują coraz atrakcyjniejszych benefitów pracowniczych. Popularną opcją staje się gwarantowanie pracownikom posiłków nie tylko w formie zakładowych stołówek, ale także wirtualnych kart płatniczych, na które pracodawca przelewa środki, a pracownik może zakupić dowolny posiłek, ale także bonów o określonym nominale pieniężnym służących do zapłaty za artykuły niekoniecznie spożywcze w wybranych sklepach.

Klienci naszego biura księgowego PRWT zainteresowani urozmaiceniem swojej oferty benefitowej pytają jak wygląda kwestia opodatkowania tego rodzaju świadczeń przekazywanych pracownikom.

Generalnie przychody ze stosunku pracy (niezależne od formy pieniężna/ niepieniężna) podlegają opodatkowaniu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje jednak pewne wyjątki, w których podatek nie jest należny:

1) wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych (art. 21 ust. 1 pkt. 11b ustawy).

W przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy jest mowa o napojach i posiłkach profilaktycznych wydawanych przez pracodawcę pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych. Chodzi tu np. o pracę w zimnym lub gorącym środowisku pracy. Jeśli zatem posiłki zapewniane przez pracodawcę są posiłkami regeneracyjnymi, wówczas  ich wartość podlega zwolnieniu z opodatkowania. Jeśli natomiast pracodawca chce zapewnić pracownikom posiłki niezależnie od tego, w jakich pracują warunkach, wówczas wartość takich świadczeń nie będzie zwolniona z opodatkowania. 

2) wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi; (art. 21 ust. 1 pkt. 67 ustawy)

Co do zasady, środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlegają zwolnieniu, ale nie w przypadku bonów i talonów o czym mowa wprost w powołanym przepisie.

Możliwość zastosowania zwolnienia z podatku zależy zatem od konkretnej sytuacji. Należy również zwrócić uwagę na kwestie dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń otrzymanych przez pracowników. O tym przeczytają Państwo w kolejnym wpisie na naszym blogu.

Ile kosztuje obsługa księgowa?
Ile kosztuje obsługa księgowa?

Ile kosztuje usługa księgowa? Ile kosztuje godzina pracy księgowego? Ile kosztują usługi księgowe? ...

21 maja 2024
Ochrona przedemerytalna - problem praktyczny
Ochrona przedemerytalna – problem praktyczny

Ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 k. p. rodzi częste wątpliwości i liczne ...

17 maja 2024
Odprawa pośmiertna - problem praktyczny
Odprawa pośmiertna – problem praktyczny

W związku ze śmiercią pracownika jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna określona w art. ...

24 kwietnia 2024
WIĘCEJ