Wznowienie działalności ZFŚS po okresie epidemii COVID-19

W czasie trwania stanu epidemii, przepisy szczególne (tzw. Tarcza 4.0) wprowadziły m.in. możliwość zawieszenia funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej jako „fundusz”). Jak obecnie wygląda możliwość zawieszenia i wznowienia działalności funduszu? Czy możliwe jest wznowienie działania funduszu np. po I kwartale nowego roku?

Na mocy art. 15ge ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9, lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15gb ust. 2, pracodawca może zawiesić obowiązki:

1) tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

2) dokonywania odpisu podstawowego,

3) wypłaty świadczeń urlopowych

– o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 746).

Na tej podstawie w czasie epidemii u wielu pracodawców fundusz nie działał.  Przesłanką do nietworzenia lub zawieszenia funduszu jest występowanie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Należy jednak zwrócić uwagę, że zostało zmienione rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 25 marca 2022 r., w którym to stan epidemii został zniesiony i zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego.

Powoduje to, że obecnie ZFŚS nadal może być zawieszony w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego. W konsekwencji na ten moment pracodawcy mogą  nie tworzyć funduszu. Mogą również podjąć decyzję, że  np. po I kwartale nowego roku wznowią działanie funduszu. Pierwszy odpis na fundusz musi zostać dokonany do 31 maja danego roku, więc nie ma tu przeszkody aby działalność funduszu została wznowiona nie z początkiem roku, ale dopiero w trakcie.

Należy jednak monitorować sytuację, ponieważ możliwe jest, że od nowego roku stan zagrożenia epidemicznego zostanie zniesiony (są takie prognozy Rządu). Wówczas nietworzenie funduszu na podstawie ww. przepisów przestanie być możliwe. Funduszu można nie tworzyć oczywiście również bez tych przepisów (ale po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie o ZFŚS).

Zmiany w umowach o pracę zawieranych na okres próbny
Zmiany w umowach o pracę zawieranych na okres próbny

Zmodyfikowany art. 25 kodeksu pracy zawiera nowe regulacje w ...

26 maja 2023
Zmiany w treści umów o pracę
Zmiany w treści umów o pracę

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 ...

4 maja 2023
Sytuacja pracowników wykonujących pracę zdalną w kontekście nowych regulacji kodeksowych
Sytuacja pracowników wykonujących pracę zdalną w kontekście nowych regulacji kodeksowych

Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają czy w ...

14 kwietnia 2023
WIĘCEJ