System pracy weekendowej

Klienci naszego biura rachunkowego PRWT często pytają jaki powinni zastosować system czasu pracy w swojej firmie. Najpopularniejszy jest oczywiście podstawowy system czasu pracy. W dzisiejszym wpisie skupimy się jednak na systemie pracy weekendowej. Czym charakteryzuje się ten system? Jak może zostać wprowadzony?

Zgodnie z art. 144 Kodeksu pracy, na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty i niedziele święta. W tym systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym miesiąca.

Co to oznacza?

Istotną cechą tego systemu czasu pracy jest obowiązek pracodawcy wyznaczania pracy w konkretne dni tygodnia tzn. w piątki, soboty, niedziele oraz święta. W konsekwencji skoro praca ma być świadczona m.in. w niedziele i święta to nie mają tu zastosowania przepisy ograniczające pracę właśnie w niedziele i święta. Zatem praca w niedziele i święta jest możliwa a pracodawca nie ma obowiązku zapewniania innego dnia wolnego od pracy oraz nie ma obowiązku zapewniania raz na cztery tygodnie wolnej od pracy niedzieli.

Jak wprowadzić taki system czasu pracy?

Już z samego brzmienia przepisu art. 144 Kodeksu pracy wynika, że system ten może zostać wprowadzony jedynie na pisemny wniosek pracownika. Wniosek pracownika należy przechowywać w jego aktach osobowych (część B). Pracodawca nie może jednostronnie wprowadzić tego systemu. Pracodawca jedynie wyraża (lub nie wyraża) zgodę na wykonywanie przez pracownika pracy w tym systemie. Ten system czasu pracy może być stosowany w pracy zmianowej. Wprowadzenie tego systemu wymaga wprowadzenia go do umowy o pracę pracownika (jeśli umowa już obowiązuje konieczne jest porozumienie albo wypowiedzenie zmieniające istniejącej już umowy). Okres rozliczeniowy dla takiego systemu nie może przekraczać 1 miesiąca.

Problemy praktyczne

Problemem praktycznym jest wymiar etatu pracowników pracujących w tym systemie czasu pracy. W praktyce wymiar ten jest niższy niż 40 godzin (3 dni x 12 godzin= 36 godzin). Na tle roku sytuacja wygląda następująco: przeciętnie w miesiącu występuje 12-14 dni weekendowych (rocznie około 166 dni wraz ze świętami). Oznacza to dopuszczalność pracy przez 120–144 godziny w miesiącu. Tymczasem czas pracy w pełnym wymiarze w miesiącu waha się od 168 do186 godzin.

Jak to wygląda w najbliższych miesiącach?

We wrześniu 2021 r. wypada 12 dni, w których możliwe jest świadczenie pracy w systemie weekendowym, co umożliwia przepracowanie 144 godzin pracy (12 dni × 12 godzin), natomiast obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w tym miesiącu (ustalony zgodnie z art. 130) wynosi 176 godzin. W październiku 2021 r. wypada 15 dni możliwych do przepracowania w systemie pracy weekendowej (tj. 180 godzin możliwych do przepracowania), natomiast obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w tym miesiącu (ustalony zgodnie z art. 130) wynosi 168 godzin.

Nasuwa się zatem wniosek, że pracownik taki nie będzie pracował w pełnym wymiarze czasu pracy. Wprowadzenie tego systemu wymaga zatem skalkulowania ilości godzin jakie można wyznaczyć do przepracowania i określić w umowie odpowiedni wymiar czasu pracy (odpowiednią część etatu).  Należy przy tym pamiętać, że jeśli w danym miesiącu pracownik nie wypracuje odpowiedniej ilości godzin z powodu braku wystarczającej ilości dni nie można pomniejszyć należnego pracownikowi wynagrodzenia.

Ile kosztuje obsługa księgowa?
Ile kosztuje obsługa księgowa?

Ile kosztuje usługa księgowa? Ile kosztuje godzina pracy księgowego? Ile kosztują usługi księgowe? ...

21 maja 2024
Ochrona przedemerytalna - problem praktyczny
Ochrona przedemerytalna – problem praktyczny

Ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 k. p. rodzi częste wątpliwości i liczne ...

17 maja 2024
Odprawa pośmiertna - problem praktyczny
Odprawa pośmiertna – problem praktyczny

W związku ze śmiercią pracownika jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna określona w art. ...

24 kwietnia 2024
WIĘCEJ