Przekształcenie spółki z o.o. – aspekty podatkowe

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), ze względu na to, iż spółka ta jest najpowszechniejszą formą organizacyjnoprawną spośród spółek kapitałowych funkcjonujących na polskim rynku, jest jednym z najczęściej spotykanych na ryku przekształceń podmiotowych spółek.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) może zostać przekształcona w inną spółkę handlową (art. 551 §1 kodeksu spółek handlowych), tj. w spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, prostą spółkę akcyjną oraz w spółką akcyjną (art. 1 §2 kodeksu spółek handlowych).

Przekształcenie spółki z o.o. w inny rodzaj spółki prawa handlowego niesie za sobą określone konsekwencje podatkowe.

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w inną spółkę kapitałową jest neutralne podatkowo z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej spółki powstałej w wyniku przekształcenia co spółka przekształcona w takim samym zakresie. Spółka przekształcana (z ograniczoną odpowiedzialnością) jak i spółka powstała w wyniku przekształcenia są płatnikami tego samego podatku (CIT), przekształcenie nie powoduje konieczności zapłaty podatku CIT z tytułu dokonanego przekształcenia. Takie przekształcenie nie powoduje też konsekwencji podatkowych w zakresie możliwości rozliczania strat z lat ubiegłych. Straty takie co do zasady można bowiem rozliczać w latach następnych. Zgodnie bowiem z art. 7 ust 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2805 z późn. zm.):

„O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

2)  obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.”

Przepis ten nie ma zastosowania do strat z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia może rozliczać (kontynuować) rozliczenie strat podatkowych spółki przekształconej na dotychczasowych zasadach.

Inaczej sprawa jednak przedstawia się w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (będącą podatnikiem podatku CIT) w spółkę osobową nie będącą podatnikiem takiego podatku (gdy podatnikiem nie jest spółka ale wspólnicy płacący podatek dochodowy od osób fizycznych PIT jak np. w spółce jawnej, która co do zasady – z pewnymi wyjątkami – nie jest podatnikiem podatku CIT). W takim przypadku nie będzie  możliwości rozliczania przez spółkę powstałą w wyniku przekształcenia, nie będącą podatnikiem podatku CIT, straty podatkowej z lat ubiegłych spółki przekształconej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (będącą podatnikiem podatku CIT) w spółkę osobową nie opodatkowaną takim podatkiem powoduje konsekwencje w zakresie opodatkowania wspólników spółki przekształconej podatkiem PIT wg zasad przez nich wybranych (skala podatkowa, podatek liniowy).

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w inny rodzaj spółki prawa handlowego jest neutralne podatkowo z punktu widzenia podatku VAT (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 z późn. zm).

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest neutralne także z punktu widzenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w inną spółkę kapitałową. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 6b ustawy z dnia 9 września 2000 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 295 z późn. zm) podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) nie podlegają zmiany umowy spółki związane z przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółką kapitałową. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) nie przewiduje takiego (analogicznego) zwolnienia w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową (np. w spółkę jawną czy komandytową). Podstawę opodatkowania PCC w takim przypadku stanowi wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia (art. 6 ust 1 pkt 8f ustawy o PCC), stawka podatku wynosi 0,5% (art. 7 ust 1 pkt 9 ustawy o PCC)

Koszty przekształcenia (poniesione w celu dokonania przekształcenia koszty) są kosztami podatkowymi spółki (koszty uzyskania przychodów).

Powyżej zasygnalizowano jedynie podstawowe kwestie podatkowe związane z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w inny rodzaj spółki prawa handlowego. Podjęcie decyzji o dokonaniu takiego przekształcenie powinno zostać zawsze poprzedzone pełną analizą podatkową oraz ekonomiczną opłacalności takiego przedsięwzięcia; wyniki takiej analizy uzależnione mogą być od wielkości przekształcanej spółki z o.o., rodzaju prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, posiadanego majątku, rodzaju spółki w jaki ma zostać przekształcona oraz wielu innych okoliczności.

W ramach naszego biura rachunkowego w Krakowie oraz Warszawie przeprowadzamy procedury takich przekształceń zarówno w zakresie prawnym jak i księgowym.

Jeżeli zastanawiasz się nad dokonaniem przekształcenia Twojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) lub podjąłeś już decyzję w tym zakresie i chcesz przeprowadzić taką procedurę, zapraszamy do kontaktu z nami:

Biuro rachunkowe Kraków: https://prwt.pl/kontakt/
TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

Biuro rachunkowe Warszawa: https://prwt.pl/kontakt/
TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

Zainteresowanych zapraszamy także do pełnego zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego w Krakowie oraz biura rachunkowego w Warszawie.

Cennik usług księgowych Warszawa
Cennik usług księgowych Warszawa

Ile kosztuje księgowość w PRWT? Jaki jest cennik biura rachunkowego PRWT? Ile się płaci ...

12 czerwca 2024
Przekształcenie spółki z o.o. - aspekty podatkowe
Przekształcenie spółki z o.o. – aspekty podatkowe

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), ze względu na to, ...

10 czerwca 2024
Księgowość Kraków
Księgowość Kraków

Jak znaleźć dobrego księgowego lub dobre biuro rachunkowe w Krakowie. Jakie są podstawowe zasady dotyczące świadczenia ...

5 czerwca 2024
WIĘCEJ