Orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy – czy zawsze jest konieczne?

Pytanie postawione powyżej chociaż przewrotne ma swoje uzasadnienie. Każdy pracodawca, w tym klienci naszego biura księgowego PRWT zatrudniając pracowników pamięta o zweryfikowaniu ich zdolności do pracy. To, że bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do pracy nie można pracownika dopuścić do wykonywania pracy nie ulega wątpliwości. Orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy jest zatem zawsze konieczne. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pracownik zmienia pracodawcę, ale nie koniecznie charakter wykonywanej pracy. Wówczas nie jest konieczne wykonanie nowych badań lekarskich. Są jednak pewne warunki:

  1. Pracownik jest przyjmowany do pracy u nowego pracodawcy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy u poprzedniego pracodawcy
  2. Pracownik posiada aktualne orzeczenie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy
  3. Warunki opisane w skierowaniu na badania lekarskie odpowiadają warunkom pracy na stanowisku zajmowanym u nowego pracodawcy.

Jak powinien zachować się zatem pracodawca?

W takiej sytuacji, pracodawca zgodnie z art. 229 par. 13 k.p. żąda od osoby, którą zatrudnia aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą wydania takiego orzeczenia. Pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na  dokument stanowiący skierowanie na badanie, ponieważ w nim zawarte są czynniki na działanie których narażony był pracownik na poprzednim stanowisku pracy. Jest to konieczne dla oceny czy na nowym stanowisku pracy będzie konieczne wykonanie nowego badania lekarskiego, czy można pozostać przy orzeczeniu, które już posiada pracownik.

W kwestii technicznej: Oba te dokumenty trafiają do pracodawcy w kopii- oryginał posiada pracownik. Oczywiście pracodawca powinien dostać oryginał do wglądu.  Zgodnie z par. 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018 r., pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, odpisy lub kopie dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika, poświadczone przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę za zgodność z przedłożonym dokumentem.

Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę
Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę

 Pracodawcy powinni pamiętać, że w przypadku gdy dochodzi ...

6 października 2022
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Czy możliwe jest zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy ...

23 września 2022
Odprawa pośmiertna a zwolnienie z podatku
Odprawa pośmiertna a zwolnienie z podatku

Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają czy możliwe jest zwolnienie od opodatkowania ...

7 września 2022
WIĘCEJ