Opodatkowanie fundacji rodzinnych

Fundacje rodzinne co do zasady zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Stosownie bowiem do postanowień art. 6 ust 1 pkt 25 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – CIT (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2805 z późn. zm.) fundacja rodzinna zwolniona jest z podatku dochodowego od osób prawnych (zwolnienie podmiotowe).

Należy w tym miejscu jednak zaznaczyć, iż zwolnienie to nie dotyczy przychodów fundacji rodzinnych z działalności gospodarczej wykraczającej poza zakres określony w art. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 326).

Nie oznacza to, iż fundacja rodzinna nie jest zwolniona z podatku CIT przypadku prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jest zwolniona, ale tylko i wyłącznie jeżeli prowadzona przez nią działalność gospodarcza ma miejsce w zakresie określonym ww. art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej, tj. w zakresie:

1) zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;

2) najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;

3) przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;

4) nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;

5) udzielania pożyczek:

a) spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje,

b) spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik,

c) beneficjentom;

6) obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;

7) produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;

8) gospodarki leśnej.

Jak wyżej wspomniano, w przypadku działalności gospodarczej nie mieszczącej się w ww. katalogu zamkniętym, przychody fundacji rodzinnej z takiej działalności gospodarczej opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) wg. stawki 25% (art. 24 r ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – CIT).

Zwolnienie fundacji rodzinnych z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w zakresie odnoszącym się do fundacji rodzinnych w organizacji dotyczy tylko sytuacji, w których taka fundacja rodzinna w organizacji zostanie zgłoszona do rejestru fundacji rodzinnych w terminie 6 miesięcy od dnia jej powstania oraz jeżeli brak będzie postanowienia Sądu rejestrowego odmawiającego jej zarejestrowania (prawomocnego postanowienia Sądu). W przeciwnym razie fundacja rodzinna traci zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT i to z datą wsteczną, tj. od daty jej powstania.

Fundacja rodzinna płaci podatek dochodowy od osób prawnych – CIT – wg. stawki 15% od przekazanego lub postawionego do dyspozycji przez fundację rodzinną (czyli jeżeli spełnia świadczenie na rzecz beneficjenta) bezpośrednio lub pośrednio:

1) świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (przez świadczenie na gruncie tego przepisu  rozumie się składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną albo fundację rodzinną w organizacji, zgodnie ze statutem i listą beneficjentów)

2) mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej,

3) świadczenia w postaci ukrytych zysków

Przez świadczenia w postaci ukrytych zysków, o których mowa wyżej, rozumie się m.in.

1) odsetki, prowizje, wynagrodzenia i inne opłaty od jakiegokolwiek rodzaju pożyczki udzielonej fundacji rodzinnej przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną;

2) darowizny lub inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia, inne niż świadczenia, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (wyżej w treści tego artykułu wymienione), przekazane, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz beneficjenta, fundatora, podmiotu powiązanego z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną;

3) świadczenia na rzecz beneficjenta, fundatora lub podmiotu powiązanego z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną z tytułu:

a) usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

b) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub

wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 (tj. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

4) różnicę między wartością rynkową transakcji  a ustaloną ceną tej transakcji – w przypadku innych niż określone w pkt 3 transakcji między fundacją rodzinną a beneficjentem, fundatorem, podmiotem powiązanym z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną;

5) pożyczkę udzieloną przez fundację rodzinną beneficjentowi w tej części, która podlegała zwrotowi w danym roku podatkowym i nie została zwrócona do dnia upływu terminu złożenia deklaracji, o której mowa w art. 24s ust. 1 (Fundacja rodzinna jest obowiązana złożyć do urzędu skarbowego deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu/przychodu) osiągniętego w roku podatkowym ‒ w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego.), za ten rok podatkowy;

6) pożyczkę udzieloną przez fundację rodzinną beneficjentowi na okres co najmniej 10 lat albo na okres krótszy niż 10 lat, jeżeli ostateczny termin obowiązywania umowy wyniósł co najmniej 10 lat.

Podatek podlega wpłacie do Urzędu Skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczenie lub mienie zostały przekazane lub postawione do dyspozycji.

Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości świadczenia lub mienia.

W przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej przychód odpowiadający wartości mienia pomniejsza się o wartość podatkową mienia wniesionego przez fundatora lub fundatorów.

Jak wyżej wskazano, fundacja rodzinna jest obowiązana złożyć do urzędu skarbowego deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (przychodu) osiągniętego w roku podatkowym ‒ w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego.

Przedmiotową deklarację składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Nasze biuro rachunkowe w Krakowie oraz w Warszawie specjalizuje się w obsłudze księgowej organizacji pozarządowych w tym fundacji. Posiadamy niezbędną w tej mierze wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie. Świadczymy w tym zakresie usługi zarówno w zakresie księgowości, spraw kadrowo-płacowych jak i prawnych związanych z założeniem jak i bieżącą obsługą fundacji.

Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego.

Biuro rachunkowe Kraków:
TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

Biuro rachunkowe Warszawa:
TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

Zainteresowanych zapraszamy także do pełnego zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego w Krakowie oraz biura rachunkowego w Warszawie.

Audyt księgowy i prawny spółki
Prawo spółek handlowych, nabycie udziałów lub akcji a wady przedsiębiorstwa spółki, audyt księgowy i prawny spółki

Czy sprzedający ...

11 lipca 2024
Księgowi w Krakowie, księgowi w Warszawie
Księgowi w Krakowie, księgowi w Warszawie

W Warszawie oraz w Krakowie księgowi świadczą usługi księgowe:

– w ...

8 lipca 2024
Usługi księgowe – w pytaniach i odpowiedziach
Biuro rachunkowe, biuro księgowe, księgowość, usługi księgowe w pytaniach i odpowiedziach cz. 2

Czy umowa z księgową lub ...

4 lipca 2024
WIĘCEJ