Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę

 Pracodawcy powinni pamiętać, że w przypadku gdy dochodzi do przejścia ich zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę np. w sytuacji sprzedaży zakładu pracy czy przekształcenia, ciążą na nich konkretne obowiązki określone w kodeksie pracy. Klienci naszego biura księgowego PRWT w takiej sytuacji są uprzedzani o konieczności podjęcia działań, o których mowa poniżej.

  1. Jeśli u pracodawcy nie działają organizacje związkowe, pracodawcy (obecny oraz nowy) są zobowiązani do poinformować pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, przyczynach prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych oraz skutkach dla pracowników (w szczególności należy poinformować pracowników o planowanych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia- warunków pracy, płacy i przekwalifikowania). Należy pamiętać, że informacja dla pracowników powinna zostać im przekazana na co najmniej 30 dni przed planowanym przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Pracodawcy powinni również zadbać o pisemną formę poinformowania pracowników oraz o to, by pracownicy złożyli podpis potwierdzający zapoznanie się z tymi informacjami.
  2. Obowiązek zaproponowania nowych warunków pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę. Mowa tu zatem o pracownikach świadczących pracę na podstawie innych umów wskazanych w kodeksie pracy (powołanie, mianowanie, spółdzielcza umowa o pracę). Pracodawcy są również zobowiązani wskazać termin nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia nowych warunków pracy. Jest to bardzo istotne, ponieważ w przypadku braku uzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy pracownika rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych mu warunków pracy lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie.
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Na jakiej podstawie się odbywa?

Klienci biura księgowego PRWT są jako pracodawcy poddawani kontroli ...

13 września 2023
Powołanie pracownika do służby wojskowej
Powołanie pracownika do służby wojskowej

Klienci naszego biura księgowego PRWT coraz częściej spotykają się z sytuacją powołania pracownika ...

29 sierpnia 2023
Co powinien zawierać list referencyjny
Co powinien zawierać list referencyjny

Jeden z klientów naszego biura księgowego PRWT  zwrócił się z pytaniem jak napisać ...

4 sierpnia 2023
WIĘCEJ