Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę

 Pracodawcy powinni pamiętać, że w przypadku gdy dochodzi do przejścia ich zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę np. w sytuacji sprzedaży zakładu pracy czy przekształcenia, ciążą na nich konkretne obowiązki określone w kodeksie pracy. Klienci naszego biura księgowego PRWT w takiej sytuacji są uprzedzani o konieczności podjęcia działań, o których mowa poniżej.

  1. Jeśli u pracodawcy nie działają organizacje związkowe, pracodawcy (obecny oraz nowy) są zobowiązani do poinformować pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, przyczynach prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych oraz skutkach dla pracowników (w szczególności należy poinformować pracowników o planowanych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia- warunków pracy, płacy i przekwalifikowania). Należy pamiętać, że informacja dla pracowników powinna zostać im przekazana na co najmniej 30 dni przed planowanym przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Pracodawcy powinni również zadbać o pisemną formę poinformowania pracowników oraz o to, by pracownicy złożyli podpis potwierdzający zapoznanie się z tymi informacjami.
  2. Obowiązek zaproponowania nowych warunków pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę. Mowa tu zatem o pracownikach świadczących pracę na podstawie innych umów wskazanych w kodeksie pracy (powołanie, mianowanie, spółdzielcza umowa o pracę). Pracodawcy są również zobowiązani wskazać termin nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia nowych warunków pracy. Jest to bardzo istotne, ponieważ w przypadku braku uzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy pracownika rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych mu warunków pracy lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie.
Posiłki dla pracowników a ZUS
Posiłki dla pracowników a ZUS

W poprzednim artykule poruszyliśmy konsekwencje podatkowe wynikające z gwarantowania przez pracodawców swoim pracownikom ...

21 listopada 2022
Posiłki dla pracowników a podatek
Posiłki dla pracowników a podatek

Pracodawcy poszukują coraz atrakcyjniejszych benefitów pracowniczych. Popularną opcją staje się gwarantowanie pracownikom posiłków ...

4 listopada 2022
Dwa wynagrodzenia w jednym miesiącu a koszty uzyskania przychodu
Dwa wynagrodzenia w jednym miesiącu a koszty uzyskania przychodu

Jak każdy pracodawca, klienci naszego biura księgowego PRWT spotykają ...

24 października 2022
WIĘCEJ