Księgowość spółek z o.o.

Księgowość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest wieloaspektową czynnością wymagającą specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. wymaga prowadzenia pełnej księgowości, tj. założenia a później prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób ciągły (więcej na temat ciągłości ksiąg rachunkowych w naszym artykule Księgowość Kraków)

Księgi rachunkowe muszą być prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.).

Każda spółka z o.o. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych musi posiadać dokumentację sporządzoną w języku polskim (niezależnie od tego czy jej wspólnikami są obywatele polscy czy też nie, niezależnie od narodowości osób zarządzających spółką) opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości (politykę rachunkowości) w szczególności dotyczące:

a) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;

b) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;

c) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:

– zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

– wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,

– opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji;

– systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:

a) dziennik;

b) księgę główną;

c) księgi pomocnicze;

d) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;

e) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Księgowań w spółce z o.o. dokonuje się na podstawie dowodów księgowych, które powinny zawierać co najmniej:

a) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;

b) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;

c) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;

d) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu;

e) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;

f) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Każda spółka z o.o. zobowiązana jest do sporządzania na koniec każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego, które powinno zawierać:

  1. bilans,
  2. rachunek zysków i strat
  3. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Roczne sprawozdanie finansowe spółki z o.o. wymaga sporządzenia w terminie 3 miesięcy oraz zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego a następnie złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego (w terminie 15 dni od daty jego zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników).

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. musi zostać zweryfikowane (badane) przez biegłego rewidenta w przypadku jeżeli w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z trzech następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Spółki z o.o. są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych CIT wg. stawki 19 % (w pewnych przypadkach jest to stawka preferencyjna 9% – więcej na ten temat w naszym artykule Przekształcenie spółki z o.o. – korzyści podatkowe – optymalizacja podatkowa.

Spółka z o.o. może być płatnikiem podatku VAT a musi w przypadku przekroczenia w poprzednim roku wartości sprzedaży w kwocie 200.000 zł.(do wartości sprzedaży  nie wlicza się kwoty podatku VAT). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi być także płatnikiem podatku VAT bez względu na wartość osiąganego przychody w przypadku  wykonywania czynności wymienionych w art. 113  ust 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 z późn. zm.), jak np. dokonywania dostaw wyrobów tytoniowych, nowych środków transportu, komputerów i wyrobów elektronicznych, hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do samochodów i motocykli, świadczenia usługi prawnych, doradztwa, usług jubilerskich czy usług windykacyjnych, itd.

Spółki z o.o. podlegają obowiązkowi w zakresie podatku akcyzowego jeżeli prowadzą działalność podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1542 z późn. zm.)

Kwestie podatkowe dotyczące spółek z o.o. uwarunkowane są rodzajem działalności jakie takie spółki prowadzą, wielkością spółek, posiadanego przez nie majątku (amortyzacja wpływająca na zobowiązania podatkowe), oraz wieloma innymi czynnikami.

W przypadku zainteresowania tą problematyką – problematyką podatkową oraz księgową dotyczącą spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (spółek z o.o.) jak również w przypadku zainteresowania w ogóle zakresem usług świadczonych przez nasze biuro rachunkowe zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego.

Księgowość Kraków:
TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

Księgowość Warszawa:
TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

Zainteresowanych zapraszamy także do pełnego zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego w Krakowie oraz biura rachunkowego w Warszawie.

Audyt księgowy i prawny spółki
Prawo spółek handlowych, nabycie udziałów lub akcji a wady przedsiębiorstwa spółki, audyt księgowy i prawny spółki

Czy sprzedający ...

11 lipca 2024
Księgowi w Krakowie, księgowi w Warszawie
Księgowi w Krakowie, księgowi w Warszawie

W Warszawie oraz w Krakowie księgowi świadczą usługi księgowe:

– w ...

8 lipca 2024
Usługi księgowe – w pytaniach i odpowiedziach
Biuro rachunkowe, biuro księgowe, księgowość, usługi księgowe w pytaniach i odpowiedziach cz. 2

Czy umowa z księgową lub ...

4 lipca 2024
WIĘCEJ