Księgowość Kraków

Jak znaleźć dobrego księgowego lub dobre biuro rachunkowe w Krakowie. Jakie są podstawowe zasady dotyczące świadczenia usług przez księgowych?

Usługi księgowe w Krakowie świadczone są przez biura księgowe, biura rachunkowe w różnej formie organizacyjno-prawnej (spółki kapitałowe prawa handlowego  lub osobowe) jak i osoby świadczące swoje usługi księgowe w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, bardzo często jako freelanserzy wykonujący usługi bezpośrednio w siedzibie podmiotu, dla którego świadczą swoje usługi lub też po prostu ze swojego domu.

Najczęściej księgowych „znajduje się” z polecenia, i jest to niezwykle dobre źródło informacji lub też korzysta z Internetu, za pośrednictwem popularnych wyszukiwarek internetowych lub też serwisów zawierających ogłoszenia osób świadczących takie usługi

Na rynku krakowskim popularne są w chwili obecnej  OLX oraz Oferteo, ale oczywiście serwisów tego typu jest więcej.

W Krakowie mieści się odział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, posiadającego swoją siedzibę w Warszawie, w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego  19 ma siedzibę krakowski oddział tego stowarzyszenia.

W chwili obecnej dla usług księgowych polski ustawodawca nie przewidział określonych ram prawnych, w których takie usługi mogą być świadczone, nie wprowadził także wymagań prawnych warunkujących świadczenie takich usług. Osoby świadczące usługi księgowe, które legitymują się długim stażem pracy będą zazwyczaj posiadały jeszcze/legitymowały się  certyfikatem Ministerstwa Finansów jaki wydawany był do 2014 roku (certyfikatem kwalifikacyjnym). Certyfikat ten wydawany był na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, jego uzyskanie było niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, potwierdzał on uprawnienia osób świadczące zawodowo usługi w tym zakresie. W 2014 r. nastąpiła deregulacja przepisów w zakresie świadczenia usług księgowych i od tego czasu certyfikat taki nie jest już wydawany. Usługi księgowe może zatem w zasadzie od tego czasu świadczyć „każdy”.

W tym kontekście niezwykle istotne jest „sprawdzenie” kompetencji osoby, której prowadzenie księgowości jest powierzane.

Wykaz osób dysponujących przedmiotowym certyfikatem Ministra Finansów (certyfikaty te nie utraciły swojej ważności i osoby, które je uzyskały mogą nimi nadal się posługiwać) zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

 O ile brak wymagań ustawowych co do kompetencji osób świadczących usługi księgowe to muszą one, świadcząc takie usługi, wykonywać je, zgodnie z ustawą i na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.).

W ustawie tej określono zasady rachunkowości oraz wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, do których muszą się stosować, i których muszą przestrzegać księgowi.

Na gruncie ustawy o rachunkowości obowiązuje zasada tzw. ciągłości ksiąg rachunkowych, która oznacza kontynuację prowadzenia ksiąg wg tych samych zasad od samego początku funkcjonowania danego podmiotu prowadzącego takie księgi. Zgodnie bowiem z art. 5 ust 1 ustawy o rachunkowości „Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.”

Oznacza to, że nie jest prawnie dopuszczalne a nawet możliwe, że „co nowy księgowy” (czy też biuro rachunkowe) pracujące dla danego podmiotu, to „nowe” księgi rachunkowe oraz „nowe” zasady dotyczące ich prowadzenia. Stąd też niezwykle istotne jest zawsze przy zmianie księgowego czy też biura rachunkowego obsługującego dany podmiot przekazanie następcy (jaki świadczył będzie usługi księgowe) pełnych ksiąg rachunkowych ze wszystkimi ich zapisami do czasu przekazania. Umożliwia to prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób ciągły.

W praktyce zdarza się czasem, że księgowi czy też biura rachunkowe z różnych przyczyn odmawiają przekazania takich ksiąg nowemu podmiotowi (księgowemu, nowemu biuru rachunkowemu). Wskazać w tym miejscu należy iż jest to praktyka niedopuszczalna nawet jeżeli powodem tego jest nieuregulowanie wszystkich należności finansowych za usługi księgowe świadczone na rzecz danego podmiotu. Praktyka taka naraża księgowego (osoby zarządzające biurem rachunkowym) na odpowiedzialność odszkodowawczą a nawet karną za tego typu działania (jak wskazano nawet w przypadku nieuregulowania wszystkich należności finansowych przez dany podmiot na rzecz „poprzedniego” biura rachunkowego/księgowego).

Księgi rachunkowe mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu, dla którego są prowadzone, lub też poza jego siedzibą co jest częstą praktyką w przypadku księgowości prowadzonej przez biura rachunkowe. W takim jednak przypadku kierownik jednostki jest zobowiązany do powiadomienia właściwego urzędu skarbowego o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni od dnia ich wydania oraz do zapewnienia dostępności ksiąg rachunkowych wraz z dowodami księgowymi uprawnionym organom zewnętrznej kontroli lub nadzoru w siedzibie jednostki lub w miejscu sprawowania zarządu albo w innym miejscu za zgodą organu kontroli lub nadzoru.

 

W przypadku zainteresowania tą problematyką zapraszamy do kontaktu osobistego z naszym biurem rachunkowym.

Księgowość Kraków – biuro rachunkowe Kraków
TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

lub

Księgowość Warszawa – biuro rachunkowe Warszawa
TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

Zainteresowanych zapraszamy także do pełnego zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego w Krakowie oraz biura rachunkowego w Warszawie.

Cennik usług księgowych Warszawa
Cennik usług księgowych Warszawa

Ile kosztuje księgowość w PRWT? Jaki jest cennik biura rachunkowego PRWT? Ile się płaci ...

12 czerwca 2024
Przekształcenie spółki z o.o. - aspekty podatkowe
Przekształcenie spółki z o.o. – aspekty podatkowe

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), ze względu na to, ...

10 czerwca 2024
Księgowość Kraków
Księgowość Kraków

Jak znaleźć dobrego księgowego lub dobre biuro rachunkowe w Krakowie. Jakie są podstawowe zasady dotyczące świadczenia ...

5 czerwca 2024
WIĘCEJ