Księgowość fundacji

Księgowość fundacji – księgowość dla fundacji – biuro rachunkowe Kraków – biuro rachunkowe Warszawa

Księgowość fundacji czy też inaczej mówiąc księgowość dla fundacji nie różni się co do zasady od ogólnych zasad księgowości niemniej jednak musi uwzględniać specyfikę sektora, dla której usługi te są świadczone. Dlatego też niektórzy wręcz wyodrębniają tę dziedzinę usług księgowych jako usług księgowych dla podmiotów działających w sektorze non-profit. Specyfika ta związana jest z koniecznością uwzględniania w zakresie księgowania fundacji regulacji prawnych wynikających z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 166 z późn. zm.) oraz innych odnoszących się do sektora non-profit.

Fundacje zobowiązane są co do zasady do prowadzenia pełnej księgowości (księga rachunkowa) za wyjątkiem fundacji spełniających warunki określone w art. 10 a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.), które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach określonych w tej ustawie.

Fundacjami, które zatem nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych mogą być tylko i wyłącznie fundacje:

a) działające w sferze zadań publicznych określonym w art. 4 tej ustawy, a więc między innymi w zakresie:

– pomocy społecznej

– wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

– działalności charytatywnej,

– ochrony i promocji zdrowia,

– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

– działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

– działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,

– turystyki i krajoznawstwa,

– upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

Wyżej przedstawiono tylko niektóre z zadań publicznych, warunkujących  prowadzenie uproszczonej księgowości przez fundacje. Pełny wykaz tych zadań wyszczególniony jest w ww. art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

b) nie prowadzą działalności gospodarczej,

c) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,

d) osiągają przychody wyłącznie z

– działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,

– działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,

–  tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,

– tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach

e) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt d), w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł

– jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów podejmie organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Wymogu odnośnie ww. wielkości przychodów nie stosuje się w roku, w którym fundacja rozpoczęła działalność.

Fundacje sporządzają roczne sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości zawierający bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. Fundacje będące organizacjami pożytku publicznego zgodnie z wymogiem określonym w art. 23 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie sporządzają dodatkowo sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności zawierające następujące dane:

a) dane o organizacji pożytku publicznego;

b) określenie celów statutowych;

c) opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD;

d) szczegółowe informacje o:

– zatrudnieniu i kwocie wynagrodzeń,

– członkach oraz wolontariuszach;

e) informacje o:

– poniesionych kosztach i uzyskanych przychodach, w tym z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych,

– sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych,

– działalności zleconej przez organy administracji publicznej,

– korzystaniu z uprawnień,

– zrealizowanych zamówieniach publicznych,

– posiadanych udziałach lub akcjach w spółkach,

– fundacjach, których organizacja pożytku publicznego jest fundatorem,

– udzielonych pożyczkach,

– przeprowadzonych kontrolach,

– przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych.

Fundacje, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności, osiągnęły przychód nieprzekraczający 100 000 zł mogą ww. sprawozdanie merytoryczne sporządzać w formie uproszczonej.

Fundacje podlegają ogólnym przepisom podatkowym ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2805 z późn. zm.) oraz podatku od towarów i usług (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. od towarów i usług, tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 z późn. zm.).

Specyfika księgowości fundacji wiąże się w dużej mierze z koniecznością ewidencjonowania mających miejsce w działalności non-profit, dotacji, darowizn czy składek członkowskich, kosztów specyficznych dla tej działalności, ewidencjonowania oddzielnie i rozliczania kosztów w ramach odrębnych celów realizowanych przez fundacje w obrębie różnych programów, raportowania sposobu wydatkowania środków w ramach realizowanych programów, co wymaga częstokroć prowadzenia szczegółowej ewidencji wydatków.

Nasze biuro rachunkowe w Krakowie oraz w Warszawie specjalizuje się w obsłudze księgowej organizacji pozarządowych w tym fundacji. Posiadamy niezbędną w tej mierze wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie. Świadczymy w tym zakresie usługi zarówno w zakresie księgowości, jak i spraw kadrowo-płacowych jak i prawnych związanych z założeniem jak i bieżącą obsługą fundacji.

Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego.

Biuro rachunkowe Kraków:
TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

Biuro rachunkowe Warszawa:
TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

Zainteresowanych zapraszamy także do pełnego zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego w Krakowie oraz biura rachunkowego w Warszawie.

Cennik usług księgowych Warszawa
Cennik usług księgowych Warszawa

Ile kosztuje księgowość w PRWT? Jaki jest cennik biura rachunkowego PRWT? Ile się płaci ...

12 czerwca 2024
Przekształcenie spółki z o.o. - aspekty podatkowe
Przekształcenie spółki z o.o. – aspekty podatkowe

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), ze względu na to, ...

10 czerwca 2024
Księgowość Kraków
Księgowość Kraków

Jak znaleźć dobrego księgowego lub dobre biuro rachunkowe w Krakowie. Jakie są podstawowe zasady dotyczące świadczenia ...

5 czerwca 2024
WIĘCEJ