Dyżur określony w kodeksie pracy

W poprzednim wpisie odnosiliśmy się do możliwości zobowiązania pracownika do odbierania służbowego telefonu oraz wiadomości e-mail w czasie urlopu. Dziś skupimy się na zagadnieniu dotyczącym zobowiązania pracownika do pozostawania poza godzinami pracy w gotowości do jej świadczenia w formie dyżuru. Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają często o instytucję dyżuru- jak ona działa? Na czym polega? Czy taki dyżur jest płatny?

Na podstawie art. 1515 kodeksu pracy, pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania na dyżurze (w zakładzie pracy, w domu lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę). Dyżur może polegać np. na zobowiązaniu pracownika do odbierania służbowego telefonu oraz poczty e-mail podczas pobytu w domu. Nie mamy określonych ram czasowych konkretnie dla dyżuru (ile może on trwać), ale musimy posługiwać się zakresem w ramach gwarantowanego odpoczynku dobowego i tygodniowego. Czyli w każdej dobie pracowniczej pracownik po zagwarantowaniu mu 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku może pozostawać w dyspozycji pracodawcy (łącznie z zaplanowanym na ten dzień czasem pracy) 13 godzin. Polecenie dyżuru powinno mieć miejsce na piśmie (wskazanie daty i przedziału godzinowego dyżuru, miejsca jego wykonywania oraz wskazania do czego pracownik jest zobowiązany- odbieranie tel., e-maili, czy przyjazd do siedziby pracodawcy). Za czas dyżuru pełnionego w domu pracownik:

– nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (jeśli nie świadczył pracy na dyżurze),

– zachowuje prawo do wynagrodzenia (za czas w jakim na dyżurze wykonywał obowiązki służbowe)

W razie wykonywania dyżuru w innym miejscu niż dom pracownika, ma on prawo do odbioru czasu wolnego w wymiarze równym wymiarowi pełnienia dyżuru, a gdy nie ma takiej możliwości pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Pracownik może mieć również dyżur w dniu wolnym, wówczas również pamiętamy o zachowaniu odpoczynku oraz o rekompensacie w przypadku wykonywania pracy na dyżurze (czas wolny/wynagrodzenie za pracę).

W celu wprowadzenia jasnych zasad i zminimalizowania ryzyka nieporozumień warto sporządzić krótki regulamin czy wytyczne polecania pracownikom dyżuru (wraz z załącznikami w postaci polecenia dyżuru oraz ewidencjonowania przez pracowników czasu pracy na dyżurze).

Po otrzymaniu polecenia przełożonego, pracownik jest zobowiązany pełnić dyżur we wskazanym czasie i zakresie. W przypadku odmowy wykonania takiego polecenia lub naruszenia jego zasad, możliwe jest wyciągnięcie wobec pracownika konsekwencji dyscyplinujących.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Na jakiej podstawie się odbywa?

Klienci biura księgowego PRWT są jako pracodawcy poddawani kontroli ...

13 września 2023
Powołanie pracownika do służby wojskowej
Powołanie pracownika do służby wojskowej

Klienci naszego biura księgowego PRWT coraz częściej spotykają się z sytuacją powołania pracownika ...

29 sierpnia 2023
Co powinien zawierać list referencyjny
Co powinien zawierać list referencyjny

Jeden z klientów naszego biura księgowego PRWT  zwrócił się z pytaniem jak napisać ...

4 sierpnia 2023
WIĘCEJ