Zmiana warunków pracy – czy można się rozmyślić

W praktyce prowadzonego przez nasze biuro rachunkowe działu zajmującego się sprawami kadrowo-płacowymi pojawiają się różne problemy budzące wątpliwości związane z interpretacją przepisów z zakresu prawa pracy. Jednym z tych problemów, z jakim miał do czynienia z jakim biuro księgowe PRWT musiało się zmierzyć, jest kwestia dopuszczalność wycofania przez pracownika oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę w wypowiedzeniu zmieniającym warunków pracy.

Zgodnie z treścią art. 42 par. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), (dalej „k.p.”), pracownik jest uprawniony do odmowy przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę w wypowiedzeniu zmieniającym warunków pracy do połowy okresu wypowiedzenia. Jeżeli pracownik zdecyduje się skorzystać z przysługującego mu prawa w przepisanym okresie to jego umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu wraz z okresem obowiązującego wypowiedzenia.

Zgodnie z art. 61 zd. 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), znajdującego zastosowanie na podstawie odesłania zawartego w art. 300 k.p., odwołanie oświadczenia woli jest skuteczne, jeżeli doszło do adresata jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. W konsekwencji, pracownik może skutecznie cofnąć złożone przez siebie oświadczenie o nieprzyjęciu zaproponowanych przez pracodawcę warunków pracy do momentu zapoznania się przez pracodawcę z treścią tego oświadczenia. Późniejsze wycofanie oświadczenia dla swojej skuteczności wymaga zgody pracodawcy.

Jeżeli zatem pracodawca zapoznał się z oświadczeniem złożonym przez pracownika zawierającym odmowę przyjęcia zaproponowanych w wypowiedzeniu zmieniającym warunków pracy, to jedynie od woli pracodawcy w tym zakresie zależy czy wyrazi zgodę na wycofanie przez pracownika tego oświadczenia.

Sytuacje, w których jedna ze stron stosunku pracy z różnych względów zmienia zdanie co do złożonego oświadczenia woli w przedmiocie kontynowania stosunku pracy w praktyce naszego biura rachunkowego i prowadzonych przez PRWT spraw kadrowo płacowych nie nalżą do rzadkości. Należy jednak pamiętać, że każda decyzja podjęta zarówno przez pracodawcę, jaki pracownika w tym zakresie powinna zostać poprzedzona indywidualną analizą prawną danego stanu faktycznego oraz formalną analizą treści złożonych dokumentów lub ustnych oświadczeń. Dokonywana w naszym biurze rachunkowym taka analiza przy pomocy współpracujących z naszą spółką księgową prawników pozwala wyeliminować istniejące problemy interpretacyjne z jakimi PRWT Księgowość i Obsługa Biznesu sp. z o.o. spotyka się na co dzień.

Termin wydania świadectwa pracy
Termin wydania świadectwa pracy

Czy można wydać pracownikowi świadectwo pracy przed końcem okresu wypowiedzenia?

Z art. 97 ...

20 października 2021
Terminy w umowie o pracę
Terminy w umowie o pracę

Klienci naszego biura rachunkowego PRWT pytają o różnicę między datą zawarcia umowy o ...

11 października 2021
Zwolnienie na poszukiwanie pracy
Zwolnienie na poszukiwanie pracy

Z jednej strony w okresie wypowiedzenia pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania przysługującego mu ...

5 października 2021
WIĘCEJ