Zmiana warunków pracy – czy można się rozmyślić

W praktyce prowadzonego przez nasze biuro rachunkowe działu zajmującego się sprawami kadrowo-płacowymi pojawiają się różne problemy budzące wątpliwości związane z interpretacją przepisów z zakresu prawa pracy. Jednym z tych problemów, z jakim miał do czynienia z jakim biuro księgowe PRWT musiało się zmierzyć, jest kwestia dopuszczalność wycofania przez pracownika oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę w wypowiedzeniu zmieniającym warunków pracy.

Zgodnie z treścią art. 42 par. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), (dalej „k.p.”), pracownik jest uprawniony do odmowy przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę w wypowiedzeniu zmieniającym warunków pracy do połowy okresu wypowiedzenia. Jeżeli pracownik zdecyduje się skorzystać z przysługującego mu prawa w przepisanym okresie to jego umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu wraz z okresem obowiązującego wypowiedzenia.

Zgodnie z art. 61 zd. 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), znajdującego zastosowanie na podstawie odesłania zawartego w art. 300 k.p., odwołanie oświadczenia woli jest skuteczne, jeżeli doszło do adresata jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. W konsekwencji, pracownik może skutecznie cofnąć złożone przez siebie oświadczenie o nieprzyjęciu zaproponowanych przez pracodawcę warunków pracy do momentu zapoznania się przez pracodawcę z treścią tego oświadczenia. Późniejsze wycofanie oświadczenia dla swojej skuteczności wymaga zgody pracodawcy.

Jeżeli zatem pracodawca zapoznał się z oświadczeniem złożonym przez pracownika zawierającym odmowę przyjęcia zaproponowanych w wypowiedzeniu zmieniającym warunków pracy, to jedynie od woli pracodawcy w tym zakresie zależy czy wyrazi zgodę na wycofanie przez pracownika tego oświadczenia.

Sytuacje, w których jedna ze stron stosunku pracy z różnych względów zmienia zdanie co do złożonego oświadczenia woli w przedmiocie kontynowania stosunku pracy w praktyce naszego biura rachunkowego i prowadzonych przez PRWT spraw kadrowo płacowych nie nalżą do rzadkości. Należy jednak pamiętać, że każda decyzja podjęta zarówno przez pracodawcę, jaki pracownika w tym zakresie powinna zostać poprzedzona indywidualną analizą prawną danego stanu faktycznego oraz formalną analizą treści złożonych dokumentów lub ustnych oświadczeń. Dokonywana w naszym biurze rachunkowym taka analiza przy pomocy współpracujących z naszą spółką księgową prawników pozwala wyeliminować istniejące problemy interpretacyjne z jakimi PRWT Księgowość i Obsługa Biznesu sp. z o.o. spotyka się na co dzień.

Urlop pracownika zatrudnionego przez kilka dni na przełomie miesięcy
Urlop pracownika zatrudnionego przez kilka dni na przełomie miesięcy

W praktyce naszego Biura Księgowego PRWT na co dzień ...

20 lipca 2021
Ustalanie godzin pory nocnej
Ustalanie godzin pory nocnej

Często pracodawcy zgłaszający się do naszego Biura Księgowego PRWT spotykają się z zagadnieniem ustalania ...

5 lipca 2021
Legalność pobytu i pracy cudzoziemca, a oczekiwanie na decyzję Urzędu
Legalność pobytu i pracy cudzoziemca, a oczekiwanie na decyzję Urzędu

W praktyce naszego biura księgowego PRWT często spotykamy ...

17 czerwca 2021
WIĘCEJ