Termin wydania świadectwa pracy

Czy można wydać pracownikowi świadectwo pracy przed końcem okresu wypowiedzenia?

Z art. 97 Kodeksu pracy wynika zasada, zgodnie z którą pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Czasem zdarza się jednak, że pracownik wcześniej zwraca się do pracodawcy z prośbą o wydanie świadectwa pracy, podczas gdy okres wypowiedzenia (a więc stosunek pracy) nadal trwa. Czy w takim wypadku pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy? To jedno z licznych pytań praktycznych jakie zadają nam klienci naszego biura księgowego PRWT.

W opisanym wyżej przypadku pracodawca nie powinien wydać pracownikowi świadectwa pracy. Wynika to z faktu, że treść świadectwa pracy stwierdza fakty (związane ze stosunkiem pracy), które miały miejsce w przeszłości (w trakcie zatrudnienia). Nie można zatem wykluczyć, że w czasie między wydaniem pracownikowi świadectwa pracy a zakończeniem okresu wypowiedzenia wydarzy się coś co powinno zostać uwzględnione w świadectwie pracy (np. pracownik zachoruje, porozumie się z pracodawcą co do zmiany trybu rozwiązania umowy o pracę itp.). Dlatego, zgodnie z zacytowanym na wstępie przepisem pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym ustaje stosunek pracy. Przepis ten dopuszcza wydanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach świadectwa pracy w późniejszym terminie, ale nie daje możliwości by wydać go wcześniej. Jeśli pracownik chciałby taki dokument uzyskać przed zakończeniem stosunku pracy, pracodawca może jedynie wydać pracownikowi zaświadczenie o jego zatrudnieniu.

Może zdarzyć się również sytuacja, w której pracownik przebywa a trakcie wypowiedzenia na urlopie wypoczynkowym i zgłasza się co prawda po odbiór świadectwa pracy w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia, ale rano. Czy w takim wypadku można mu wydać świadectwo pracy? W tym przypadku należy stwierdzić, że wydanie pracownikowi świadectwa pracy w dniu, w którym kończy się stosunek pracy ale przed jego zakończeniem nie stoi w sprzeczności z art. 97 Kodeksu pracy, który posługuje się sformułowaniem „w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy”. Należy mieć jednak na uwadze, że w takim przypadku również (jeszcze w tym dniu) może dojść do powołanych wyżej tytułem przykładu okoliczności jak chociażby zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę. Bezpiecznym rozwiązaniem jest zatem przekazanie pracownikowi świadectwa pracy po zakończeniu dnia, który jest dla pracownika ostatnim dniem trwania stosunku pracy.

Ile kosztuje obsługa księgowa?
Ile kosztuje obsługa księgowa?

Ile kosztuje usługa księgowa? Ile kosztuje godzina pracy księgowego? Ile kosztują usługi księgowe? ...

21 maja 2024
Ochrona przedemerytalna - problem praktyczny
Ochrona przedemerytalna – problem praktyczny

Ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 k. p. rodzi częste wątpliwości i liczne ...

17 maja 2024
Odprawa pośmiertna - problem praktyczny
Odprawa pośmiertna – problem praktyczny

W związku ze śmiercią pracownika jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna określona w art. ...

24 kwietnia 2024
WIĘCEJ