Termin wydania świadectwa pracy

Czy można wydać pracownikowi świadectwo pracy przed końcem okresu wypowiedzenia?

Z art. 97 Kodeksu pracy wynika zasada, zgodnie z którą pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Czasem zdarza się jednak, że pracownik wcześniej zwraca się do pracodawcy z prośbą o wydanie świadectwa pracy, podczas gdy okres wypowiedzenia (a więc stosunek pracy) nadal trwa. Czy w takim wypadku pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy? To jedno z licznych pytań praktycznych jakie zadają nam klienci naszego biura księgowego PRWT.

W opisanym wyżej przypadku pracodawca nie powinien wydać pracownikowi świadectwa pracy. Wynika to z faktu, że treść świadectwa pracy stwierdza fakty (związane ze stosunkiem pracy), które miały miejsce w przeszłości (w trakcie zatrudnienia). Nie można zatem wykluczyć, że w czasie między wydaniem pracownikowi świadectwa pracy a zakończeniem okresu wypowiedzenia wydarzy się coś co powinno zostać uwzględnione w świadectwie pracy (np. pracownik zachoruje, porozumie się z pracodawcą co do zmiany trybu rozwiązania umowy o pracę itp.). Dlatego, zgodnie z zacytowanym na wstępie przepisem pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym ustaje stosunek pracy. Przepis ten dopuszcza wydanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach świadectwa pracy w późniejszym terminie, ale nie daje możliwości by wydać go wcześniej. Jeśli pracownik chciałby taki dokument uzyskać przed zakończeniem stosunku pracy, pracodawca może jedynie wydać pracownikowi zaświadczenie o jego zatrudnieniu.

Może zdarzyć się również sytuacja, w której pracownik przebywa a trakcie wypowiedzenia na urlopie wypoczynkowym i zgłasza się co prawda po odbiór świadectwa pracy w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia, ale rano. Czy w takim wypadku można mu wydać świadectwo pracy? W tym przypadku należy stwierdzić, że wydanie pracownikowi świadectwa pracy w dniu, w którym kończy się stosunek pracy ale przed jego zakończeniem nie stoi w sprzeczności z art. 97 Kodeksu pracy, który posługuje się sformułowaniem „w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy”. Należy mieć jednak na uwadze, że w takim przypadku również (jeszcze w tym dniu) może dojść do powołanych wyżej tytułem przykładu okoliczności jak chociażby zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę. Bezpiecznym rozwiązaniem jest zatem przekazanie pracownikowi świadectwa pracy po zakończeniu dnia, który jest dla pracownika ostatnim dniem trwania stosunku pracy.

Zmiany w umowach o pracę zawieranych na okres próbny
Zmiany w umowach o pracę zawieranych na okres próbny

Zmodyfikowany art. 25 kodeksu pracy zawiera nowe regulacje w ...

26 maja 2023
Zmiany w treści umów o pracę
Zmiany w treści umów o pracę

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 ...

4 maja 2023
Sytuacja pracowników wykonujących pracę zdalną w kontekście nowych regulacji kodeksowych
Sytuacja pracowników wykonujących pracę zdalną w kontekście nowych regulacji kodeksowych

Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają czy w ...

14 kwietnia 2023
WIĘCEJ