Premia, nagroda i wyróżnienie – jakie są różnice?

W przepisach prawa pracy mamy wiele pojęć związanych z  nagradzaniem pracowników. Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają, które formy nagradzania powinni stosować? Które z nich mają charakter roszczeniowy, a które nie?

Premia:

Premia jest najczęściej stosowanym przez pracodawców motywatorem. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach, które są bardzo istotne w przypadku premii.

Prawo do premii wiąże się z rzetelnym wykonywaniem przez pracownika obowiązków w konkretnym okresie rozliczeniowym.  Premia może mieć charakter premii regulaminowej (ta ma charakter roszczeniowy co oznacza, że pracownik nabywa do niej prawo po spełnieniu wymogów określonych w regulaminie). Premia może mieć także charakter uznaniowy (jej przyznanie nie zależy od spełnienia przez pracownika  żadnych konkretnych kryteriów, ale zależy wyłącznie od decyzji w pracodawcy w zakresie zarówno jej przyznania jak i wysokości.  Należy jednak pamiętać, że o charakterze premii (regulaminowa/uznaniowa) nie decyduje  jej nazwa ale faktyczne funkcjonowanie. W konsekwencji może zdarzyć się sytuacja, w której na skutek umieszczenia w wewnętrznych regulacjach nieprecyzyjnych zapisów pracownik może nabyć prawo do premii, pomimo nazwania jej premią uznaniową.

Wyróżnienie i nagroda:

Wyróżnienia i nagrody również spełniają funkcję motywacyjną. Ustawodawca przewidział jednak przesłanki warunkujące otrzymanie przez pracownika nagrody lub wyróżnienia. Do tych przesłanek należą:

–  wzorowe wypełnianie obowiązków,

–  przejawianie inicjatywy w pracy,

–  podnoszenie jakości i wydajności pracy,

– szczególne przyczynianie się do wykonywania zadań

Główne rozróżnienie między nagrodą a wyróżnieniem polega na tym, że nagroda ma charakter pieniężny, a wyróżnienie ma charakter pochwały w postaci np. dyplomu. Natomiast różnica między nagrodą a premią (regulaminową) polega na tym, że nagroda nie ma charakteru roszczeniowego- pracownik nabywa roszczenia o wypłatę nagrody dopiero po wyrażeniu  przez pracodawcę oświadczenia woli  o jej przyznaniu pracownikowi. Tutaj należy zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię.  Nagroda jest w swojej konstrukcji bardzo podobna do premii uznaniowej. Jednak nagroda może zostać przyznana jeśli pracownik spełni ww. przesłanki, które nie mają zastosowania dla możliwości przyznania premii uznaniowej.

Zawiadomienie o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia powinno zostać sporządzone w dwóch egzemplarzach, ponieważ jeden z nich trafia do akt osobowych pracownika (część B).

Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu ...

11 grudnia 2023
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy

Klienci naszego biura rachunkowego PRWT często pytają o praktyczne sytuacje, z którymi ...

9 listopada 2023
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, wielu ...

5 października 2023
WIĘCEJ