Premia, nagroda i wyróżnienie – jakie są różnice?

W przepisach prawa pracy mamy wiele pojęć związanych z  nagradzaniem pracowników. Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają, które formy nagradzania powinni stosować? Które z nich mają charakter roszczeniowy, a które nie?

Premia:

Premia jest najczęściej stosowanym przez pracodawców motywatorem. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach, które są bardzo istotne w przypadku premii.

Prawo do premii wiąże się z rzetelnym wykonywaniem przez pracownika obowiązków w konkretnym okresie rozliczeniowym.  Premia może mieć charakter premii regulaminowej (ta ma charakter roszczeniowy co oznacza, że pracownik nabywa do niej prawo po spełnieniu wymogów określonych w regulaminie). Premia może mieć także charakter uznaniowy (jej przyznanie nie zależy od spełnienia przez pracownika  żadnych konkretnych kryteriów, ale zależy wyłącznie od decyzji w pracodawcy w zakresie zarówno jej przyznania jak i wysokości.  Należy jednak pamiętać, że o charakterze premii (regulaminowa/uznaniowa) nie decyduje  jej nazwa ale faktyczne funkcjonowanie. W konsekwencji może zdarzyć się sytuacja, w której na skutek umieszczenia w wewnętrznych regulacjach nieprecyzyjnych zapisów pracownik może nabyć prawo do premii, pomimo nazwania jej premią uznaniową.

Wyróżnienie i nagroda:

Wyróżnienia i nagrody również spełniają funkcję motywacyjną. Ustawodawca przewidział jednak przesłanki warunkujące otrzymanie przez pracownika nagrody lub wyróżnienia. Do tych przesłanek należą:

–  wzorowe wypełnianie obowiązków,

–  przejawianie inicjatywy w pracy,

–  podnoszenie jakości i wydajności pracy,

– szczególne przyczynianie się do wykonywania zadań

Główne rozróżnienie między nagrodą a wyróżnieniem polega na tym, że nagroda ma charakter pieniężny, a wyróżnienie ma charakter pochwały w postaci np. dyplomu. Natomiast różnica między nagrodą a premią (regulaminową) polega na tym, że nagroda nie ma charakteru roszczeniowego- pracownik nabywa roszczenia o wypłatę nagrody dopiero po wyrażeniu  przez pracodawcę oświadczenia woli  o jej przyznaniu pracownikowi. Tutaj należy zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię.  Nagroda jest w swojej konstrukcji bardzo podobna do premii uznaniowej. Jednak nagroda może zostać przyznana jeśli pracownik spełni ww. przesłanki, które nie mają zastosowania dla możliwości przyznania premii uznaniowej.

Zawiadomienie o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia powinno zostać sporządzone w dwóch egzemplarzach, ponieważ jeden z nich trafia do akt osobowych pracownika (część B).

Ile kosztuje obsługa księgowa?
Ile kosztuje obsługa księgowa?

Ile kosztuje usługa księgowa? Ile kosztuje godzina pracy księgowego? Ile kosztują usługi księgowe? ...

21 maja 2024
Ochrona przedemerytalna - problem praktyczny
Ochrona przedemerytalna – problem praktyczny

Ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 k. p. rodzi częste wątpliwości i liczne ...

17 maja 2024
Odprawa pośmiertna - problem praktyczny
Odprawa pośmiertna – problem praktyczny

W związku ze śmiercią pracownika jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna określona w art. ...

24 kwietnia 2024
WIĘCEJ