Premia, nagroda i wyróżnienie – jakie są różnice?

W przepisach prawa pracy mamy wiele pojęć związanych z  nagradzaniem pracowników. Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają, które formy nagradzania powinni stosować? Które z nich mają charakter roszczeniowy, a które nie?

Premia:

Premia jest najczęściej stosowanym przez pracodawców motywatorem. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach, które są bardzo istotne w przypadku premii.

Prawo do premii wiąże się z rzetelnym wykonywaniem przez pracownika obowiązków w konkretnym okresie rozliczeniowym.  Premia może mieć charakter premii regulaminowej (ta ma charakter roszczeniowy co oznacza, że pracownik nabywa do niej prawo po spełnieniu wymogów określonych w regulaminie). Premia może mieć także charakter uznaniowy (jej przyznanie nie zależy od spełnienia przez pracownika  żadnych konkretnych kryteriów, ale zależy wyłącznie od decyzji w pracodawcy w zakresie zarówno jej przyznania jak i wysokości.  Należy jednak pamiętać, że o charakterze premii (regulaminowa/uznaniowa) nie decyduje  jej nazwa ale faktyczne funkcjonowanie. W konsekwencji może zdarzyć się sytuacja, w której na skutek umieszczenia w wewnętrznych regulacjach nieprecyzyjnych zapisów pracownik może nabyć prawo do premii, pomimo nazwania jej premią uznaniową.

Wyróżnienie i nagroda:

Wyróżnienia i nagrody również spełniają funkcję motywacyjną. Ustawodawca przewidział jednak przesłanki warunkujące otrzymanie przez pracownika nagrody lub wyróżnienia. Do tych przesłanek należą:

–  wzorowe wypełnianie obowiązków,

–  przejawianie inicjatywy w pracy,

–  podnoszenie jakości i wydajności pracy,

– szczególne przyczynianie się do wykonywania zadań

Główne rozróżnienie między nagrodą a wyróżnieniem polega na tym, że nagroda ma charakter pieniężny, a wyróżnienie ma charakter pochwały w postaci np. dyplomu. Natomiast różnica między nagrodą a premią (regulaminową) polega na tym, że nagroda nie ma charakteru roszczeniowego- pracownik nabywa roszczenia o wypłatę nagrody dopiero po wyrażeniu  przez pracodawcę oświadczenia woli  o jej przyznaniu pracownikowi. Tutaj należy zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię.  Nagroda jest w swojej konstrukcji bardzo podobna do premii uznaniowej. Jednak nagroda może zostać przyznana jeśli pracownik spełni ww. przesłanki, które nie mają zastosowania dla możliwości przyznania premii uznaniowej.

Zawiadomienie o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia powinno zostać sporządzone w dwóch egzemplarzach, ponieważ jeden z nich trafia do akt osobowych pracownika (część B).

Skierowanie pracownika do pracy poza UE - obowiązki pracodawcy
Skierowanie pracownika do pracy poza UE – obowiązki pracodawcy

Klienci naszego biura księgowego PRWT kierują swoich pracowników do ...

26 stycznia 2023
Wypowiedzenie umowy o pracę przed terminem rozpoczęcia świadczenia pracy
Wypowiedzenie umowy o pracę przed terminem rozpoczęcia świadczenia pracy

W praktyce naszego biura księgowego PRWT zdarzają się sytuacje, ...

12 stycznia 2023
Wznowienie działalności ZFŚS po okresie epidemii COVID-19
Wznowienie działalności ZFŚS po okresie epidemii COVID-19

W czasie trwania stanu epidemii, przepisy szczególne (tzw. Tarcza 4.0) wprowadziły ...

16 grudnia 2022
WIĘCEJ