Premia, nagroda i wyróżnienie – jakie są różnice?

W przepisach prawa pracy mamy wiele pojęć związanych z  nagradzaniem pracowników. Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają, które formy nagradzania powinni stosować? Które z nich mają charakter roszczeniowy, a które nie?

Premia:

Premia jest najczęściej stosowanym przez pracodawców motywatorem. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach, które są bardzo istotne w przypadku premii.

Prawo do premii wiąże się z rzetelnym wykonywaniem przez pracownika obowiązków w konkretnym okresie rozliczeniowym.  Premia może mieć charakter premii regulaminowej (ta ma charakter roszczeniowy co oznacza, że pracownik nabywa do niej prawo po spełnieniu wymogów określonych w regulaminie). Premia może mieć także charakter uznaniowy (jej przyznanie nie zależy od spełnienia przez pracownika  żadnych konkretnych kryteriów, ale zależy wyłącznie od decyzji w pracodawcy w zakresie zarówno jej przyznania jak i wysokości.  Należy jednak pamiętać, że o charakterze premii (regulaminowa/uznaniowa) nie decyduje  jej nazwa ale faktyczne funkcjonowanie. W konsekwencji może zdarzyć się sytuacja, w której na skutek umieszczenia w wewnętrznych regulacjach nieprecyzyjnych zapisów pracownik może nabyć prawo do premii, pomimo nazwania jej premią uznaniową.

Wyróżnienie i nagroda:

Wyróżnienia i nagrody również spełniają funkcję motywacyjną. Ustawodawca przewidział jednak przesłanki warunkujące otrzymanie przez pracownika nagrody lub wyróżnienia. Do tych przesłanek należą:

–  wzorowe wypełnianie obowiązków,

–  przejawianie inicjatywy w pracy,

–  podnoszenie jakości i wydajności pracy,

– szczególne przyczynianie się do wykonywania zadań

Główne rozróżnienie między nagrodą a wyróżnieniem polega na tym, że nagroda ma charakter pieniężny, a wyróżnienie ma charakter pochwały w postaci np. dyplomu. Natomiast różnica między nagrodą a premią (regulaminową) polega na tym, że nagroda nie ma charakteru roszczeniowego- pracownik nabywa roszczenia o wypłatę nagrody dopiero po wyrażeniu  przez pracodawcę oświadczenia woli  o jej przyznaniu pracownikowi. Tutaj należy zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię.  Nagroda jest w swojej konstrukcji bardzo podobna do premii uznaniowej. Jednak nagroda może zostać przyznana jeśli pracownik spełni ww. przesłanki, które nie mają zastosowania dla możliwości przyznania premii uznaniowej.

Zawiadomienie o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia powinno zostać sporządzone w dwóch egzemplarzach, ponieważ jeden z nich trafia do akt osobowych pracownika (część B).

Zmiany w umowach o pracę zawieranych na okres próbny
Zmiany w umowach o pracę zawieranych na okres próbny

Zmodyfikowany art. 25 kodeksu pracy zawiera nowe regulacje w ...

26 maja 2023
Zmiany w treści umów o pracę
Zmiany w treści umów o pracę

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 ...

4 maja 2023
Sytuacja pracowników wykonujących pracę zdalną w kontekście nowych regulacji kodeksowych
Sytuacja pracowników wykonujących pracę zdalną w kontekście nowych regulacji kodeksowych

Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają czy w ...

14 kwietnia 2023
WIĘCEJ