Pracownicze Plany Kapitałowe – podstawa naliczania wpłat

Zbliżają się terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK obowiązujące pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników oraz pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.
Ze względu na zaistniałą sytuacją epidemiologiczną termin dla obu wyżej wymienionych grup pracodawców został zrównany do:

  • 27 października 2020 r. dla zawarcia umowy o zarządzanie PPK,
  • 10 listopada 2020 r. dla zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Jednym z wielu problemów praktycznych pojawiających się w związku z wdrożeniem PPK w każdej firmie jest ustalenie zasad prawidłowego naliczania wpłat do PPK, zwłaszcza określenie jakie składniki wynagrodzenia pracownika należy uwzględnić przy naliczaniu tej wpłaty.

Podstawą naliczenia wpłat do PPK jest wynagrodzenie uczestnika PPK. Natomiast wynagrodzenie to, zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 40 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ), stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 300 z późn. zm.), bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Wobec powyższego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy rozumieć jako przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1949). Mając na względzie powyższe należy wskazać, iż określenie jakie dokładnie składniki wynagrodzenia danego pracownika będą uwzględnione przy naliczaniu wpłat do PPK należy analizować indywidualnie przy pomocy zasad określonych w przepisach wyżej wymienionych aktów prawnych. Co do zasady będzie to wynagrodzenie zasadnicze oraz pozostałe składniki, które podlegają „ozusowaniu” np. dodatki (stażowy, funkcyjny), premie, nadgodziny.

Założenie spółki z .o.o. w Polsce przez obcokrajowca
Założenie spółki z .o.o. w Polsce przez obcokrajowca

Obywatele Unii Europejskiej mogą swobodnie prowadzić działalność gospodarczą w Polsce ...

24 lutego 2021
ZUS a wykonywanie pracy w kilku państwach UE
Wykonywanie pracy w kilku państwach UE, a składki do ZUS

Obecnie, wiele osób wykonuje pracę w różnych krajach ...

9 lutego 2021
Dni wolne od pracy - opieka nad dzieckiem
Dni wolne od pracy – opieka nad dzieckiem

W praktyce naszego biura rachunkowego PRWT często spotykamy się z ...

29 stycznia 2021
WIĘCEJ