Podział urlopu na części krótsze niż 14 dni

Istotnym zagadnieniem wiążącym się ze sprawami dotyczącymi urlopu, z jakimi spotykamy się w ramach naszej spółki księgowej PRWT, jest kwestia dopuszczalności podziału urlopu na części krótsze niż 14 dni.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 152 § 1 Kodeksu pracy, „pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego”. Art. 161 Kodeksu pracy obliguje pracodawcę do udzielenia pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Natomiast, stosownie do art. 162 Kodeksu pracy:

„Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych”.

Z powołanych przepisów wynika zasada jednorazowego udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze. Urlop wypoczynkowy podlega podziałowi na części na wniosek pracownika. W przypadku podziału urlopu na części, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wnioski w zakresie podziału urlopów powinny być składane przez pracowników na etapie planowania urlopów przez pracodawcę. Sporządzenie planu urlopów jest obowiązkiem wynikającym z art. 163 § 1 k.p., wyjątek stanowi sytuacja, gdy organizacja związkowa wyraziła zgodę na brak sporządzenia planów. Ustalając plan urlopów albo uzgadniając termin wykorzystania urlopu indywidualnie z pracownikiem, pracodawca powinien uwzględnić warunek sformułowany w art. 162 zd. 2 k.p., polegający na tym, że przynajmniej jedna część wypoczynku będzie obejmowała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jednakże, w przypadku gdy żadna z części urlopu nie obejmuje co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (łącznie z dniami wolnymi), akceptacja takiego wniosku pracownika o podział urlopu nie stanowi wykroczenia przeciwko prawom pracownika przewidzianego w art. 282 § 1 pkt 2 k.p., polegającego na nieudzieleniu pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Mimo iż taki podział urlopu wypoczynkowego na części jest sprzeczny z literalnym brzmieniem przepisu, to czyn ten nie wypełnia dyspozycji art. 282 § 1 pkt 2 k.p. Przyjmuje się wobec tego, iż obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi możliwości skorzystania z nieprzerwanego urlopu w wymiarze 14 dni. W przypadku, gdy pracownik wyrazi wolę podziału urlopu na krótsze części, nie można mówić o naruszeniu przepisów Kodeksu pracy przez pracodawcę.

Należy jednak podkreślić, że z uwagi na fakt, iż podział urlopu na części wymaga wniosku pracownika, warto dla celów dowodowych zadbać o pisemne wnioski w tej kwestii.

Reasumując stwierdzić należy, iż pracodawca może dokonać podziału urlopu pracownika na etapie sporządzania planu urlopów w taki sposób, aby każda z części urlopu wynosiła mniej niż 14 dni. Wniosek w zakresie podziału musi jednak zostać złożony przez pracownika. Z tego względu, dla celów dowodowych, mając na względzie zabezpieczenie interesu pracodawcy, należy zadbać o pisemne wnioski pracowników w tej kwestii.

Urlop pracownika zatrudnionego przez kilka dni na przełomie miesięcy
Urlop pracownika zatrudnionego przez kilka dni na przełomie miesięcy

W praktyce naszego Biura Księgowego PRWT na co dzień ...

20 lipca 2021
Ustalanie godzin pory nocnej
Ustalanie godzin pory nocnej

Często pracodawcy zgłaszający się do naszego Biura Księgowego PRWT spotykają się z zagadnieniem ustalania ...

5 lipca 2021
Legalność pobytu i pracy cudzoziemca, a oczekiwanie na decyzję Urzędu
Legalność pobytu i pracy cudzoziemca, a oczekiwanie na decyzję Urzędu

W praktyce naszego biura księgowego PRWT często spotykamy ...

17 czerwca 2021
WIĘCEJ