Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania COVID-19

Pogarszający się stan epidemiczny sprawia, że pracodawcy zastanawiają się jakie działania powinni podejmować w swoich przedsiębiorstwach by zapobiec zachorowaniom wśród pracowników. Klienci naszego Biura Księgowego PRWT również mierzą się z takimi problemami.

Niezależnie od okoliczności należy pamiętać, że każdy pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników prze zapewnienie odpowiednich (bezpiecznych i higienicznych) warunków pracy przy odpowiednim korzystaniu z osiągnięć nauki i techniki (art. 207 par. 2 Kodeksu pracy).

Stan epidemii wymusił jednak na pracodawcach konieczność dostosowania do warunków epidemicznych z jednoczesnym uwzględnieniem ww. przepisu.  Obecnie pracodawcy mają obowiązek podejmować również działania zmierzające do ochrony pracowników przez możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Jak powinni to robić?

Odpowiedź na to pytanie przynajmniej w minimalnym zakresie przynosi treść Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861), dalej jako „Rozporządzenie”. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pracodawcy są zobowiązani zapewnić:

– rękawiczki jednorazowe i środki do dezynfekcji rąk,

– odległość między stanowiskami pracy, która wynosi minimum 1,5 metra. Jeżeli nie jest to możliwe ze względu na charakter pracy, pracodawca powinien zapewnić pracownikom pracującym w mniejszych odległościach środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, środki dezynfekcyjne)

 

Co z obowiązkiem zakrywania ust i nosa w miejscu pracy?

Nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje w miejscach ogólnodostępnych, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej. Jeżeli pracodawca rezygnuje z zachowania obowiązku zakrywania ust i nosa to aktualny pozostaje wymóg zachowania 1, 5 metra odległości. Bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy osób, które pracują w bezpośrednim kontakcie z klientem. (par. 25 ust. 1 Rozporządzenia).

Kiedy jest dozwolone odkrycie nosa i ust?

 

Odkrycie nosa i ust jeż możliwe w przypadku spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy.

Czy są wyjątki od koniczności zakrywania ust i nosa mimo wprowadzonego nakazu?

 

Tak, zgodnie z przepisami nosa i ust nie musi zakrywać osoba z powodu:

  • Całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim;
  • Trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu nosa i ust z powodu dysfunkcji kończyn górnych;
  • zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia (par. 25 ust. 4 Rozporządzenia).

Przepisy nie wymagają przedstawienia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego dokumentującego przeciwwskazania do zasłaniania nosa i ust.

 

Rozporządzenie  określa, że ww. zalecenia  obowiązują do 30 listopada 2021 r. W związku z ciągłym rozwojem epidemii po tym czasie mogą zostać wydane nowe zalecenia.

Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy
Równoważny system czasu pracy a okres rozliczeniowy

W przypadku niektórych pracodawców optymalnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczność w ustalaniu czasu ...

11 grudnia 2023
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy
Wyrok sądu, a nowe świadectwo pracy

Klienci naszego biura rachunkowego PRWT często pytają o praktyczne sytuacje, z którymi ...

9 listopada 2023
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy
Udział pracownika w pracach komisji wyborczej a nieobecność w pracy

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, wielu ...

5 października 2023
WIĘCEJ