Legalność pobytu i pracy cudzoziemca, a oczekiwanie na decyzję Urzędu

W praktyce naszego biura księgowego PRWT często spotykamy się z tematem legalności zatrudnienia zwłaszcza pracowników z Ukrainy.

Poniżej przedstawiamy przykładową sytuację, z jaką mogą spotkać się pracodawcy:

Pracodawca zatrudnił pracownika w dniu 12 maja 2021 r. na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (oświadczenie wydane zostało od 12 maja 2021 r. do 14 czerwca 2021 r., ponieważ pracowni wcześniej wykonywał pracę na podstawie umowy zawartej z agencją pracy także na podstawie oświadczenia, w związku z czym pracodawca mógł ubiegać się jedynie o 34 dni pracy na podstawie oświadczenia). W dniu 10 stycznia zostały wysłane do Urzędu dokumenty w celu uzyskania karty pobytu oraz zalegalizowania pracy. W dniu 15 lutego pracownik udał się do Urzędu aby uzupełnić braki formalne złożonego wniosku i złożenie odcisków. Niestety termin wydania zezwolenia na pobyt i pracę został wyznaczony dopiero na 30 czerwca 2021 r.

W związku z powyższym nasuwa się pytanie, czy po zakończonym terminie ważności oświadczenia, czyli od 15 czerwca 2021 r. do dnia uzyskania decyzji z Urzędu, pracownik może nadal pracować dla dotychczasowego pracodawcy? Dopóki pracodawca nie uzyska decyzji z Urzędu nie będzie miał żadnego dokumentu potwierdzającego legalność pobytu i pracy cudzoziemca.

Odpowiedź:

Tak, co do zasady wykonywanie pracy przez cudzoziemca od dnia 15 czerwca 2021 r. do dnia otrzymania decyzji legalizującej pobyt i pracę będzie możliwe i legalne. Pracodawca musi jednak pamiętać o spełnieniu poniższych warunków:

Zgodnie z art. 88 ust. 1b w związku z art. 88g ust. 1a ustawy z dnia 12 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemiec, pracując u danego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, który złożył w terminie wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w celu kontynuowania dotychczasowej pracy zgodnie z posiadanym zezwoleniem (wniosek nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione w terminie), może legalnie pracować na terytorium Polski u tego samego pracodawcy od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt i pracę stanie się ostateczna.

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt został zachowany w wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:
1. Wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
2. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna

Świadczenie pracy przez cudzoziemca w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia na pobyt i pracę jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w art. 87 ust. 1 pkt.12 lit. b ustawy z dnia 12 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w związku z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Zgodnie z powołanymi przepisami niezbędnym warunkiem legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca oczekującego na wydanie zezwolenia na pobyt czasowy (w tym także zezwolenia jednolitego na pobyt i pracę) jest spełnienie wymogów polegających na tym, że termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia został zachowany przez cudzoziemca (w tym wniosek nie zawiera braków formalnych albo zostały uzupełnione w terminie). Potwierdzenie spełnienia tych wymogów stanowi odcisk stempla umieszczonego przez wojewodę w dokumencie podróży cudzoziemca.

Jak podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy świadczenie pracy przez cudzoziemca bez uzyskania takiego stempla w dokumencie podróży może zostać zakwestionowane podczas kontroli zarówno ze strony Inspekcji Pracy jak i Straży Granicznej, co w konsekwencji grozi uznaniem nielegalnego wykonywania pracy już od chwili upływu ważności poprzednio posiadanych dokumentów legalizujących pracę cudzoziemca. Należy pamiętać, że posiadanie przez cudzoziemca potwierdzenia złożenia dokumentów w urzędzie nie jest jednoznaczne z posiadaniem wspomnianego stempla.

Ile kosztuje obsługa księgowa?
Ile kosztuje obsługa księgowa?

Ile kosztuje usługa księgowa? Ile kosztuje godzina pracy księgowego? Ile kosztują usługi księgowe? ...

21 maja 2024
Ochrona przedemerytalna - problem praktyczny
Ochrona przedemerytalna – problem praktyczny

Ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 k. p. rodzi częste wątpliwości i liczne ...

17 maja 2024
Odprawa pośmiertna - problem praktyczny
Odprawa pośmiertna – problem praktyczny

W związku ze śmiercią pracownika jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna określona w art. ...

24 kwietnia 2024
WIĘCEJ