Legalność pobytu i pracy cudzoziemca, a oczekiwanie na decyzję Urzędu

W praktyce naszego biura księgowego PRWT często spotykamy się z tematem legalności zatrudnienia zwłaszcza pracowników z Ukrainy.

Poniżej przedstawiamy przykładową sytuację, z jaką mogą spotkać się pracodawcy:

Pracodawca zatrudnił pracownika w dniu 12 maja 2021 r. na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (oświadczenie wydane zostało od 12 maja 2021 r. do 14 czerwca 2021 r., ponieważ pracowni wcześniej wykonywał pracę na podstawie umowy zawartej z agencją pracy także na podstawie oświadczenia, w związku z czym pracodawca mógł ubiegać się jedynie o 34 dni pracy na podstawie oświadczenia). W dniu 10 stycznia zostały wysłane do Urzędu dokumenty w celu uzyskania karty pobytu oraz zalegalizowania pracy. W dniu 15 lutego pracownik udał się do Urzędu aby uzupełnić braki formalne złożonego wniosku i złożenie odcisków. Niestety termin wydania zezwolenia na pobyt i pracę został wyznaczony dopiero na 30 czerwca 2021 r.

W związku z powyższym nasuwa się pytanie, czy po zakończonym terminie ważności oświadczenia, czyli od 15 czerwca 2021 r. do dnia uzyskania decyzji z Urzędu, pracownik może nadal pracować dla dotychczasowego pracodawcy? Dopóki pracodawca nie uzyska decyzji z Urzędu nie będzie miał żadnego dokumentu potwierdzającego legalność pobytu i pracy cudzoziemca.

Odpowiedź:

Tak, co do zasady wykonywanie pracy przez cudzoziemca od dnia 15 czerwca 2021 r. do dnia otrzymania decyzji legalizującej pobyt i pracę będzie możliwe i legalne. Pracodawca musi jednak pamiętać o spełnieniu poniższych warunków:

Zgodnie z art. 88 ust. 1b w związku z art. 88g ust. 1a ustawy z dnia 12 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemiec, pracując u danego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, który złożył w terminie wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w celu kontynuowania dotychczasowej pracy zgodnie z posiadanym zezwoleniem (wniosek nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione w terminie), może legalnie pracować na terytorium Polski u tego samego pracodawcy od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt i pracę stanie się ostateczna.

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt został zachowany w wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:
1. Wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
2. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna

Świadczenie pracy przez cudzoziemca w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia na pobyt i pracę jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w art. 87 ust. 1 pkt.12 lit. b ustawy z dnia 12 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w związku z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Zgodnie z powołanymi przepisami niezbędnym warunkiem legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca oczekującego na wydanie zezwolenia na pobyt czasowy (w tym także zezwolenia jednolitego na pobyt i pracę) jest spełnienie wymogów polegających na tym, że termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia został zachowany przez cudzoziemca (w tym wniosek nie zawiera braków formalnych albo zostały uzupełnione w terminie). Potwierdzenie spełnienia tych wymogów stanowi odcisk stempla umieszczonego przez wojewodę w dokumencie podróży cudzoziemca.

Jak podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy świadczenie pracy przez cudzoziemca bez uzyskania takiego stempla w dokumencie podróży może zostać zakwestionowane podczas kontroli zarówno ze strony Inspekcji Pracy jak i Straży Granicznej, co w konsekwencji grozi uznaniem nielegalnego wykonywania pracy już od chwili upływu ważności poprzednio posiadanych dokumentów legalizujących pracę cudzoziemca. Należy pamiętać, że posiadanie przez cudzoziemca potwierdzenia złożenia dokumentów w urzędzie nie jest jednoznaczne z posiadaniem wspomnianego stempla.

Urlop pracownika zatrudnionego przez kilka dni na przełomie miesięcy
Urlop pracownika zatrudnionego przez kilka dni na przełomie miesięcy

W praktyce naszego Biura Księgowego PRWT na co dzień ...

20 lipca 2021
Ustalanie godzin pory nocnej
Ustalanie godzin pory nocnej

Często pracodawcy zgłaszający się do naszego Biura Księgowego PRWT spotykają się z zagadnieniem ustalania ...

5 lipca 2021
Legalność pobytu i pracy cudzoziemca, a oczekiwanie na decyzję Urzędu
Legalność pobytu i pracy cudzoziemca, a oczekiwanie na decyzję Urzędu

W praktyce naszego biura księgowego PRWT często spotykamy ...

17 czerwca 2021
WIĘCEJ