Kontrola trzeźwości pracowników

W kodeksie pracy pojawiły się nowe długo oczekiwane przez pracodawców rozwiązania dotyczące kontroli trzeźwości. Klienci naszego biura księgowego PRWT pytają jak teraz wygląda proces kontroli trzeźwości pracowników i jak się do niego przygotować?

Kiedy można przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników?

Kontrola trzeźwości może być przeprowadzona jeżeli zostanie spełniony jeden z warunków:

– kontrola jest niezbędna dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób,

– kontrola jest niezbędna dla ochrony mienia

Ww. katalog jest zamknięty. Oznacza to, że inne nawet uzasadnione z punktu widzenia pracodawcy przesłanki do wprowadzenia kontroli trzeźwości nie mogą być stosowane.

 Kto może podlegać kontroli?

 Kontroli podlegają pracownicy bez względu na rodzaj łączącej ich z pracodawcą umowy o pracę czy zajmowane stanowisko. Kontroli podlegają również wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę na innej podstawie niż stosunek pracy (umowy cywilnoprawne).

Obowiązek pracodawcy

Pracodawca chcący przeprowadzać kontrolę trzeźwości jest obowiązany wprowadzić możliwości i określić zasady kontroli w wewnętrznym regulaminie (w tym określenie grupy lub grup pracowników objętych kontrolą trzeźwości, sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania). Pracodawca musi również pamiętać, że kontrola trzeźwości nie może naruszać dóbr osobistych osoby kontrolowanej.  Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

Jak wygląda kontrola?

Samo badanie trzeźwości ma odbywać się przy zastosowaniu metod niewymagających badania laboratoryjnego, czyli za pomocą urządzenia, które posiada ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie. Badanie polega na stwierdzeniu braku obecności alkoholu w organizmie pracownika albo obecności alkoholu wskazującej na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości. Co ważne, ustawodawca zakłada pewien margines dla określenia czy dana osoba znajduje się pod wpływem alkoholu. Pracownik znajdujący się w stanie po spożyciu alkoholu, czyli do 0,2‰ stężenia alkoholu we krwi lub do 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza jest trzeźwy.

Konsekwencje dla pracownika?

Konsekwencje pojawienia się pracownika w pracy w stanie nietrzeźwości powodują konieczność niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy. Pracownikowi grożą również dużo bardziej dotkliwe konsekwencje dyscyplinarne łącznie z rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Czy tylko alkohol?

Pracownicy muszą liczyć się z możliwością przeprowadzania przez pracodawcę również  kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Do tego rodzaju kontroli stosuje się te same zasady, które zostały określone dla kontroli dotyczącej alkoholu.

Badania lekarskie pracownika- problem praktyczny
Badania lekarskie pracownika – problem praktyczny

Wszyscy klienci Biura Księgowego PRWT zatrudniający pracowników doskonale wiedzą o konieczności posiadania ...

12 kwietnia 2024
Forma przekazywania dokumentów pracownikowi
Forma przekazywania dokumentów pracownikowi

Pracodawcy, w tym klienci naszego biura księgowego PRWT zobowiązani są do przekazywania pracownikom informacji ...

15 marca 2024
Równoważny system czasu pracy - pytania praktyczne
Równoważny system czasu pracy – pytania praktyczne

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na kilka pytań najczęściej zadawanych przez klientów ...

2 lutego 2024
WIĘCEJ