Konieczność uzupełnienia informacji o warunkach zatrudnienia przekazywanych pracownikom

Klienci naszego biura księgowego PRWT są przez nas informowani o konieczności uzupełnienia informacji o warunkach zatrudnienia jaką należy przekazać swoim pracownikom, w związku ze zmianą przepisów.

Zakres informacji przekazywanych pracownikom uległ znacznemu rozszerzeniu. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 29 par. 3 Kodeksu pracy, pracodawca w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia do pracy pracownika powinien poinformować go o:

 – obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

 – obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy,

 – przysługujących pracownikowi przerwach w pracy,

–  przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku,

–  zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią,

–  w przypadku pracy zmianowej – zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę

 – w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy – zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,

–  innych niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych,

 – wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania,

 – obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia

– prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy,

 – układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje – nazwie takich organów lub instytucji,

Jeżeli pracodawca nie ustalił regulaminu pracy powinien poinformować pracowników o terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym u danego pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Co więcej nowe regulacje nakładają na pracodawcę obowiązek by nie później niż w terminie 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, poinformować go o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy oraz informacje na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez pracodawcę. Nie  dotyczy to natomiast przypadku, w którym pracownik dokonuje wyboru instytucji zabezpieczenia społecznego.

Szczególne obowiązki informacyjne dotyczą pracowników mających wykonywać pracę lub zadania służbowe poza granicami kraju (art. 29 1 k.p.).

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Na jakiej podstawie się odbywa?

Klienci biura księgowego PRWT są jako pracodawcy poddawani kontroli ...

13 września 2023
Powołanie pracownika do służby wojskowej
Powołanie pracownika do służby wojskowej

Klienci naszego biura księgowego PRWT coraz częściej spotykają się z sytuacją powołania pracownika ...

29 sierpnia 2023
Co powinien zawierać list referencyjny
Co powinien zawierać list referencyjny

Jeden z klientów naszego biura księgowego PRWT  zwrócił się z pytaniem jak napisać ...

4 sierpnia 2023
WIĘCEJ