Konieczność uzupełnienia informacji o warunkach zatrudnienia przekazywanych pracownikom

Klienci naszego biura księgowego PRWT są przez nas informowani o konieczności uzupełnienia informacji o warunkach zatrudnienia jaką należy przekazać swoim pracownikom, w związku ze zmianą przepisów.

Zakres informacji przekazywanych pracownikom uległ znacznemu rozszerzeniu. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 29 par. 3 Kodeksu pracy, pracodawca w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia do pracy pracownika powinien poinformować go o:

 – obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

 – obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy,

 – przysługujących pracownikowi przerwach w pracy,

–  przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku,

–  zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią,

–  w przypadku pracy zmianowej – zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę

 – w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy – zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,

–  innych niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych,

 – wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania,

 – obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia

– prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy,

 – układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje – nazwie takich organów lub instytucji,

Jeżeli pracodawca nie ustalił regulaminu pracy powinien poinformować pracowników o terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym u danego pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Co więcej nowe regulacje nakładają na pracodawcę obowiązek by nie później niż w terminie 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, poinformować go o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy oraz informacje na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez pracodawcę. Nie  dotyczy to natomiast przypadku, w którym pracownik dokonuje wyboru instytucji zabezpieczenia społecznego.

Szczególne obowiązki informacyjne dotyczą pracowników mających wykonywać pracę lub zadania służbowe poza granicami kraju (art. 29 1 k.p.).

Badania lekarskie pracownika- problem praktyczny
Badania lekarskie pracownika – problem praktyczny

Wszyscy klienci Biura Księgowego PRWT zatrudniający pracowników doskonale wiedzą o konieczności posiadania ...

12 kwietnia 2024
Forma przekazywania dokumentów pracownikowi
Forma przekazywania dokumentów pracownikowi

Pracodawcy, w tym klienci naszego biura księgowego PRWT zobowiązani są do przekazywania pracownikom informacji ...

15 marca 2024
Równoważny system czasu pracy - pytania praktyczne
Równoważny system czasu pracy – pytania praktyczne

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na kilka pytań najczęściej zadawanych przez klientów ...

2 lutego 2024
WIĘCEJ