Biuro rachunkowe – biuro księgowe – księgowość – usługi księgowe – w pytaniach i odpowiedziach

Czy jest obowiązek korzystania z usług biur rachunkowych lub księgowych?

Nie ma obowiązku korzystania z usług księgowych lub biur rachunkowych. Każda osoba prowadząca lub nie prowadząca działalności gospodarczej rozliczeń podatkowych może dokonywać samodzielnie. Może np. samodzielnie rozliczać się przed Urzędem Skarbowym, prowadzić podkową książkę przychodów lub rozchodów, księgę rachunkową (księgowość pełna)  jeżeli obowiązek jej prowadzenia w odniesieniu do niektórych podmiotów wynika z przepisów. Do 2014 roku księgi rachunkowe musiały być prowadzone wyłącznie przez księgowych legitymujących się stosownym certyfikatem wydawanym przez Ministra Finansów. W 2014 r. miała jednak w Polsce miejsce deregulacja zawodu księgowego i od tego czasu nie ma jakichkolwiek wymogów warunkujących prowadzenie ksiąg rachunkowych. Nie oznacza to wcale, iż księgi rachunkowe nie muszą spełniać określonych wymogów. Muszą być one prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości niemniej jednak mogą być prowadzone przez osoby, którym polski ustawodawca stawia minimalne wymogi (księgi rachunkowe mogą być prowadzone przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie  skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz przestępstwa wymienione w Rozdziale 9 ustawy o rachunkowości).

Czy jest jakiś oficjalny cennik usług księgowych wydany np. przez Ministra Finansów?

Nie ma oficjalnego, ustawowego,  cennika usług księgowych, w tym wydanego np. przez Ministra Finansów. Zawód księgowego w Polsce jest w chwili obecnej całkowicie zderegulowany co oznacza, iż brak przepisów, które stawiały by określone wymagania do wykonywania tego zawodu (co oznacza, iż zawód ten  może wykonywać niemal każdy; jedynym wymogiem stawianym przez ustawę rachunkowości w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jest aby osoba, która je prowadzi posiadała pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz przestępstwa wymienione w Rozdziale 9 ustawy o rachunkowości) jak i jakiegoś oficjalnego cennika takich usług. Ceny usług księgowych kształtowane są całkowicie rynkowo. Jedni księgowi (biura rachunkowe, biura księgowe) mają ceny niższe inni wyższe co kształtowane jest całkowicie poprzez podaż i popyt na te usługi.

Ile kosztuje obsługa przez biuro rachunkowe?

W chwili obecnej nie ma oficjalnego cennika usług księgowych, ceny te kształtowane są całkowicie rynkowo poprzez zasady podaży i popytu. Na temat cen usług księgowych pisaliśmy w naszych wcześniejszych artykułach Biuro rachunkowe Kraków – księgowość Kraków – cena usług księgowych Kraków 2024 oraz Cennik usług księgowych Warszawa.

Czy księgowa bierze odpowiedzialność za błędy?

Księgowa bierze odpowiedzialność za popełnione błędy ale w jakim zakresie to wynika już z tytułu prawnego, na podstawie którego świadczy swoją pracę/usługi. Jeżeli jest zatrudniona na umowę o pracę to wg. zasad określonych w kodeksie pracy dla każdego pracownika (to że wykonuje usługi księgowe nie ma w tej mierze jakiegokolwiek znaczenia) jeżeli zaś świadczy takie usługi w ramach indywidualnej działalności gospodarczej (np. biura rachunkowego) to ponosi odpowiedzialność do wysokości szkody, która spowodowana została jej działaniem lub zaniechaniem. Na takich samych zasadach ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie błędy biuro rachunkowe jeżeli jest to biuro rachunkowe prowadzące działalność np. w formie spółki kapitałowej prawa handlowego.

Jakie koszty ponosi biuro rachunkowe?

Ponoszone przez biuro rachunkowe koszty są w dużej mierze związane z samym jego funkcjonowaniem i w tym zakresie nie różnią się niczym od kosztów innych podmiotów gospodarczych (koszty lokalowe, koszty osobowe, prąd, gaz, media itd). Koszty wynikające ze specyfiki usług świadczonych przez biura rachunkowe, których inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą nie muszą ponosić, to koszty niezbędnych w chwili obecnej do świadczenia usług księgowych programów komputerowych (programy księgowe) oraz koszty szkoleń, które przy szybko zmieniających się przepisach prawnych niemal są konieczne dla osób zawodowo trudniących się świadczeniem takich usług. Do tego oczywiście mogą dochodzić związane z tym dokształcaniem koszty zakupu czasopism czy opracowań z zakresu prawa podatkowego czy rachunkowości. Koszty te są uwzględniane przez biura rachunkowe w cenie usług księgowych.

Czy biuro rachunkowe musi posiadać ubezpieczenie?

Księgowa świadcząca usługi księgowe w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub biuro rachunkowe musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeżeli nie wykonuje usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych to wówczas takiego ubezpieczenia posiadać nie musi. Obowiązek ubezpieczenia oraz jego zakres wynika z art. 76 h ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 120 z późn. zm.)

Czy faktury to dowody księgowe?

Tak, faktury zgodnie z ustawą o rachunkowości są dowodami księgowymi zewnętrznymi obcymi jeżeli są to faktury otrzymywane od kontrahentów oraz zewnętrznymi własnymi jeżeli są to faktury wystawiane kontrahentom. Stanowią one podstawę zapisów księgowych.

Czy biuro rachunkowe ma obowiązek zwrotu dokumentów po rozwiązaniu umowy?

Biuro rachunkowe ma obowiązek zwrotu (wydania) ksiąg prowadzonych na zlecenie (np. podatkowa książka przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe, ewidencje) jak i wszystkich dokumentów stanowiących podstawę zapisów księgowych nie będących jego własnością a jedynie udostępnionych mu do wykonywania czynności księgowych. Obowiązek taki istnieje nawet wówczas, jeżeli klient na rzecz którego świadczone były usługi księgowe zalega z płatnościami (nie zapłacił za świadczone przez biuro rachunkowe usługi).

Zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego:

Biuro rachunkowe Kraków:
TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

Biuro rachunkowe Warszawa:
TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

Zapraszamy także do pobrania oferty usług księgowych oraz kadrowo płacowych naszego biura rachunkowego w Krakowie oraz biura rachunkowego w Warszawie.

Audyt księgowy i prawny spółki
Prawo spółek handlowych, nabycie udziałów lub akcji a wady przedsiębiorstwa spółki, audyt księgowy i prawny spółki

Czy sprzedający ...

11 lipca 2024
Księgowi w Krakowie, księgowi w Warszawie
Księgowi w Krakowie, księgowi w Warszawie

W Warszawie oraz w Krakowie księgowi świadczą usługi księgowe:

– w ...

8 lipca 2024
Usługi księgowe – w pytaniach i odpowiedziach
Biuro rachunkowe, biuro księgowe, księgowość, usługi księgowe w pytaniach i odpowiedziach cz. 2

Czy umowa z księgową lub ...

4 lipca 2024
WIĘCEJ