Upadłość firmy – nie zwlekaj

Upadłość firmy dla wielu osób emocjonalnie z nią związanych często stanowi tragedię. Dlatego też niejednokrotnie osoby takie zwlekają ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Zwłoka, często zrozumiała z punktu widzenia emocjonalnego, bo przecież sytuacja finansowa może się poprawić, bo przecież może „przyjść” nowe, duże zamówienie poprawiające kondycję finansową, jest jednak bardzo niebezpieczna dla osób sprawujących funkcje zarządzające w firmach.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.) istnieje obowiązek zgłoszenia do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od  dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Co to znaczy jednak, że „wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości”? Podstawą do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. Z niewypłacalnością mamy do czynienia, zgodnie z art. 11 ww. ustawy, w przypadku „utraty zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych”.

Domniemywa się przy tym, że nastąpiła utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza trzy miesiące. W przypadku spółek prawa handlowego niewypłacalność, w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego, ma miejsce także wtedy, gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku spółki, jeżeli zgodnie z bilansem zobowiązania spółki, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jej aktywów a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.
Jak widać, w celu oceny czy zachodzą przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości niezbędna jest analiza księgowa w tym zakresie.

Czym skutkuje zaniedbanie w zakresie zwłoki ze złożeniem takiego wniosku?

Obowiązek złożenia przedmiotowego wniosku do Sądu spoczywa, w przypadku spółek prawa handlowego, na każdym, kto na podstawie przepisów k.s.h. oraz umowy lub statutu spółki ma prawo do prowadzenia spraw spółki, jej reprezentacji samodzielnie lub łącznie z innymi osobami. Najczęściej takimi osobami są członkowie zarządu spółki lub prokurenci.

W przypadku zaniechania lub zwłoki w złożeniu wniosku we wskazanym wyżej terminie 30 dni, osoby te ponoszą osobistą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku, chyba że nie ponoszą winy. Mogą one uwolnić się od odpowiedzialności w szczególności jeżeli wykażą, że w ww. terminie otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu.
W przypadku dochodzenia odszkodowania przez wierzyciela takiej spółki domniemywa się, że szkoda, o której wyżej mowa, obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności wierzyciela wobec tej spółki. W praktyce oznacza to odpowiedzialność osobistą majątkową (czyli prywatnym majątkiem) osób zarządzających spółkami za jej zobowiązania. Zwłoka w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości jest zatem bardzo niebezpieczna, nie należy jej dokonywać. Pilnowanie wysokości zobowiązań przez dział księgowy z punktu widzenia przepisów prawa upadłościowego umożliwia złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w wymaganym ustawowo terminie, gwarantuje bezpieczeństwo osobiste majątkowe osób sprawujących funkcje zarządzające.
Zleć księgowemu dokładne pilnowanie tych kwestii!

Termin wydania świadectwa pracy
Termin wydania świadectwa pracy

Czy można wydać pracownikowi świadectwo pracy przed końcem okresu wypowiedzenia?

Z art. 97 ...

20 października 2021
Terminy w umowie o pracę
Terminy w umowie o pracę

Klienci naszego biura rachunkowego PRWT pytają o różnicę między datą zawarcia umowy o ...

11 października 2021
Zwolnienie na poszukiwanie pracy
Zwolnienie na poszukiwanie pracy

Z jednej strony w okresie wypowiedzenia pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania przysługującego mu ...

5 października 2021
WIĘCEJ