Spółka komandytowa podatnikiem CIT

Zgodnie z opublikowaną 30.11.2020 r. w Dzienniku Ustaw RP ustawą z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. 2020 poz. 2123) podatkowi dochodowemu od osób prawnych będą podlegały wszystkie spółki komandytowe posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.

Klienci naszej firmy księgowej PRWT zadają pytania związane z tą, wprowadzaną obecnie w Polsce, w Polsce zmianą przepisów podatkowych w zakresie spółek komandytowych.

Poniżej kilka uwag dotyczących tego zagadnienia.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. i najpóźniej od 1 maja 2021 r. spółki komandytowe staną się podatnikami CIT. Najpóźniej 1 maja 2021 r., gdyż spółka komandytowa może postanowić, że zmiany znajdą w odniesieniu do niej zastosowanie właśnie od tej daty. W takim przypadku na dzień poprzedzający (30 kwietnia 2021 r.) spółka będzie zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Może przy tym nie zamykać ksiąg rachunkowych na koniec 2020 r. i kontynuować rok obrotowy do 30 kwietnia 2021 r.

Oczywiście dochody wspólników spółki komandytowej z tytułu udziału w jej zyskach uzyskane do dnia, w którym stanie się ona podatnikiem CIT, opodatkowane będą na dotychczasowych zasadach (ustawa określa też szczegółowo zasady rozliczania w przyszłości, przez wszystkich wspólników, strat powstałych w okresie gdy spółka komandytowa nie była podatnikiem CIT).

Spółki komandytowe przestają więc być transparentne podatkowo. Sama spółka komandytowa będzie podatnikiem CIT (odpowiednio według stawki 9% lub 19%), a wspólnicy z tytułu udziału w zyskach z niej zapłacą własny podatek (odpowiednio CIT albo PIT).

Przychody osób fizycznych ze spółek komandytowych będą traktowane jako przychody z udziału w zyskach osób prawnych (a nie jako przychody z działalności gospodarczej, co miało miejsce dotąd). Opodatkowane będą więc zryczałtowanym 19% podatkiem (nie będzie już tu możliwości opodatkowania według skali). Nie będą więc (jako przychody z kapitałów pieniężnych) podlegać daninie solidarnościowej.

Oczywiście przychody osób prawnych uzyskiwane z tytułu udziału w zyskach spółek komandytowych również będą opodatkowane ryczałtowo według stawki 19%.

Odmiennie będzie kształtować się sytuacja prawnopodatkowa komandytariuszy i komplementariuszy spółek komandytowych (co uzasadnia się zróżnicowanymi zasadami odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej).

W odniesieniu do osób fizycznych będących komandytariuszami, w ustawie o PIT wprowadzono zwolnienie przedmiotowe (kwotę wolną). I tak, wolne od dochodów będą kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziałów w zyskach w spółce komandytowej (mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski), jednak maksymalnie do kwoty 60 000 zł w roku podatkowym. Limit ten obowiązuje osobno w odniesieniu do każdej spółki komandytowej, w której dana osoba jest komandytariuszem.

Przedmiotowe zwolnienie nie będzie przysługiwać komandytariuszowi, który:

– posiada (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce będącej komplementariuszem danej spółki komandytowej, lub
– jest członkiem zarządu spółki będącej komplementariuszem danej spółki komandytowej, lub
– jest członkiem zarządu spółki posiadającej (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce będącej komplementariuszem danej spółki komandytowej,
– jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce będącej komplementariuszem danej spółki komandytowej.

Analogiczne zwolnienie przewidziano w odniesieniu do komandytariuszy będących podatnikami CIT.

W przypadku komplementariuszy, zarówno będących osobami fizycznymi, jak i podlegających CIT, obowiązywać będzie rozwiązanie analogiczne do stosowanego aktualnie w odniesieniu do komplementariuszy spółek komandytowo – akcyjnych. Zryczałtowany podatek od przychodów komplementariusza w zysku danej spółki komandytowej będzie podlegał pomniejszeniu o kwotę równą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki komandytowej i podatku CIT należnego od dochodu tej spółki.

Należy również zaznaczyć, że wycofanie wkładu ze spółki komandytowej (wystąpienie ze spółki lub zmniejszenie udziału kapitałowego) przestanie być neutralne podatkowo (dotąd przychodem dla wspólnika wycofującego wkład ze spółki komandytowej była wyłącznie nadwyżka ponad wartość wkładu rzeczywiście wniesionego). Wyraźnie przesądzono, że przychody z kapitałów pieniężnych będą stanowić także przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej, oraz z wystąpienia z niej i z jej likwidacji.

Zmiany w zakresie opodatkowania spółek komandytowych uzasadniają rozważenie przekształcenia niektórych spółek komandytowych w spółki jawne albo sp. z o.o., względnie zmianę statusu części wspólników na komplementariuszy. Należy jednak w tym kontekście pamiętać o szeregu czynników, w tym o klauzulach unikania opodatkowania, zwiększonej odpowiedzialności wspólników spółek jawnych w stosunku do odpowiedzialności komandytariuszy, czy o opodatkowaniu przekształcenia w sp. z o.o. w razie decyzji o opodatkowaniu spółki przekształconej ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych już w pierwszym roku po przekształceniu.

Prowadzisz spółkę komandytową, możesz liczyć na profesjonalne wsparcie prawne i księgowe ze strony naszej firmy księgowej PRWT w zakresie niezbędnym dla sprostania zmianom prawno-podatkowym, w tym na pomoc przy rozważeniu, czy zasadne będzie przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną lub przekształcenie spółki komandytowej w sp. z o.o. Nasi księgowi pracujący w ramach biura rachunkowego oraz współpracujący z PRWT Księgowość i Obsługa Biznesu sp. z o.o. prawnicy  pomogą w dokonaniu analizy pozwalającej na ocenę zasadności dokonania przekształcenia oraz w przeprowadzeniu tego procesu.

Ile kosztuje obsługa księgowa?
Ile kosztuje obsługa księgowa?

Ile kosztuje usługa księgowa? Ile kosztuje godzina pracy księgowego? Ile kosztują usługi księgowe? ...

21 maja 2024
Ochrona przedemerytalna - problem praktyczny
Ochrona przedemerytalna – problem praktyczny

Ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 k. p. rodzi częste wątpliwości i liczne ...

17 maja 2024
Odprawa pośmiertna - problem praktyczny
Odprawa pośmiertna – problem praktyczny

W związku ze śmiercią pracownika jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna określona w art. ...

24 kwietnia 2024
WIĘCEJ