Spółka jawna podatnikiem CIT?

Zgodnie z opublikowaną 30.11.2020 r. w Dzienniku Ustaw RP ustawą z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. 2020 poz. 2123) podatkowi dochodowemu od osób prawnych będą podlegały spółki jawne.

Klienci naszej firmy księgowej PRWT zainteresowani tymi zmianami pytają naszych księgowych o te kwestie, poniżej kilka uwag na ten temat.

Podatnikiem CIT będą spółki jawne, które spełniające następujące warunki:

• spółka posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,
• co najmniej jednym ze wspólników nie jest osoba fizyczna,
i
• spółka nie złoży Naczelnikowi US w ustalonym terminie (przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego) oświadczenia – informacji według urzędowego wzoru o wspólnikach i podatnikach niebędących wspólnikami, osiągających (pośrednio, to jest za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego) dochody ze spółki jawnej,
lub
• spółka nie zaktualizuje wspomnianej wyżej informacji o osobach osiągających dochody ze spółki w terminie 14 dni od zaistnienia jakiejkolwiek zmiany w składzie podatników.

Informacje o podatnikach spółek jawnych powinny być zgłaszane przez te spółki zarówno do naczelników US właściwych ze względu na ich siedziby, jak i do naczelników właściwych dla każdego podatnika osiągającego (bezpośrednio lub pośrednio) dochody z udziałów w ich zyskach.

Informacje powinny obejmować nie tylko dane wspólników będących podatnikami osiągającymi dochody z zysku spółki jawnej i podatników osiągających dochody z zysku spółki pośrednio, ale też dane podmiotów za pośrednictwem których podatnicy osiągają zyski ze spółki i wielkość posiadanych przez podatników udziałów w zyskach tych podmiotów.

Przykładowo, gdy wspólnikiem spółki jawnej jest inna spółka jawna niebędąca podatnikiem CIT, konieczne będzie ustalenie i podanie wspólników tej spółki i udziałów poszczególnych wspólników w jej zyskach.

Pierwszą informację spółki jawne będą zobowiązane złożyć już do końca stycznia 2021 roku, według stanu na pierwszy dzień stycznia 2021 roku (a w przypadku spółek które rozpoczęły działalność po 31 grudnia 2020 r., na dzień jej rozpoczęcia).

Naruszenie obowiązku złożenia informacji w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku będzie powodowało uzyskanie statusu podatnika CIT począwszy od 1 stycznia 2021 roku (względnie od późniejszego dnia rozpoczęcia działalności albo od dnia niezgłoszonej w terminie zmiany podatników).

Co istotne, uzyskanie statusu podatnika CIT będzie miało charakter trwały – do czasu likwidacji spółki lub wykreślenia jej z rejestru bez likwidacji.

Wszystkie spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne powinny już teraz przygotować się na okoliczność obowiązku pozyskania danych niezbędnych do przygotowania informacji o podatnikach osiągających dochody z tytułu zysków w nich osiąganych, a także na konieczność zapewnienia bieżącego dostępu do danych umożliwiających terminową aktualizację takich informacji. Należy spodziewać się, że w praktyce funkcjonowania spółek jawnych obowiązki w tym zakresie powierzane będą służbom finansowo-księgowym.

Prowadzisz spółkę jawną, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, możesz liczyć na profesjonalne wsparcie prawne i księgowe naszego biura rachunkowego PRWT w zakresie niezbędnym dla sprostania zmianom prawno-podatkowym.

Badania lekarskie pracownika- problem praktyczny
Badania lekarskie pracownika – problem praktyczny

Wszyscy klienci Biura Księgowego PRWT zatrudniający pracowników doskonale wiedzą o konieczności posiadania ...

12 kwietnia 2024
Forma przekazywania dokumentów pracownikowi
Forma przekazywania dokumentów pracownikowi

Pracodawcy, w tym klienci naszego biura księgowego PRWT zobowiązani są do przekazywania pracownikom informacji ...

15 marca 2024
Równoważny system czasu pracy - pytania praktyczne
Równoważny system czasu pracy – pytania praktyczne

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na kilka pytań najczęściej zadawanych przez klientów ...

2 lutego 2024
WIĘCEJ