Obowiązek rejestracji umów o dzieło w ZUS

W Polsce umowy o dzieło należą do najpopularniejszych umów cywilnoprawnych. Mimo, że umowy o dzieło zawierane przez pracodawcę z osobami, które nie są ich pracownikami nie podlegają oskładkowaniu, od 1 stycznia 2021 r. pracodawcy będą zobowiązani do zarejestrowania tych umów w ZUS. Kwestia ta w związku z tym budzi spore zainteresowanie klientów naszej firmy księgowej PRWT.

Powyższy obowiązek (obowiązek rejestracji umów o dzieło w ZUS od 1 stycznia 2021 r) został zawarty w tzw. Tarczy Antykryzysowej, czyli w art. 22 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który wprowadził znaczące zmiany w kwestii umów o dzieło. Jak wynika z ww. artykułu, płatnik składek lub osoba fizyczna- zleceniodawca będzie miała obowiązek poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą płatnik lub zleceniodawca nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy osoba zatrudniana nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy,
z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Jak należy dokonać zgłoszenia?

Zlecający dzieło będzie musiał od stycznia 2021 r. w ciągu 7 dni zarejestrować umowę w ZUS na specjalnym formularzu zgłoszenia (RUD). Informacje dotyczące zawartych umów będą widoczne na koncie płatnika składek. Pracodawca nie będzie musiał rejestrować umowy o dzieło, jeśli z tą
samą osobą ma zawartą także inną umowę, od której są odprowadzane składki.

Co ten obowiązek oznacza dla pracodawców?

Zgodnie z przedstawioną przez Rząd argumentacją, celem zmian w przepisach jest m.in. umożliwienie ZUS-owi zweryfikowania, czy umowy nazwane „dziełami” nie są faktycznie zleceniami, od których powinny być odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Płatnicy składek powinni zatem dokonać przeglądu zawartych umów o dzieło, a także analizy tego, czy są one poprawnie zakwalifikowanie jako umowy rezultatu. Od 2021 r. ZUS będzie miał bowiem łatwość w przeprowadzaniu kontroli poprawności zawartych umów o dzieło, a w przypadku ich zakwestionowania będzie mógł nakazać opłacenie składek od nieprawidłowo zakwalifikowanych umów wraz z odsetkami.
Dokonywana w naszym biurze rachunkowym analiza treści umów cywilnoprawnych przy pomocy współpracujących z naszą spółką księgową prawników pozwoli wyeliminować istniejące problemy interpretacyjne z jakimi PRWT Księgowość i Obsługa Biznesu sp. z o.o. w tym zakresie spotyka się na co dzień.

Ile kosztuje obsługa księgowa?
Ile kosztuje obsługa księgowa?

Ile kosztuje usługa księgowa? Ile kosztuje godzina pracy księgowego? Ile kosztują usługi księgowe? ...

21 maja 2024
Ochrona przedemerytalna - problem praktyczny
Ochrona przedemerytalna – problem praktyczny

Ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 k. p. rodzi częste wątpliwości i liczne ...

17 maja 2024
Odprawa pośmiertna - problem praktyczny
Odprawa pośmiertna – problem praktyczny

W związku ze śmiercią pracownika jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna określona w art. ...

24 kwietnia 2024
WIĘCEJ