Obowiązek rejestracji umów o dzieło w ZUS

W Polsce umowy o dzieło należą do najpopularniejszych umów cywilnoprawnych. Mimo, że umowy o dzieło zawierane przez pracodawcę z osobami, które nie są ich pracownikami nie podlegają oskładkowaniu, od 1 stycznia 2021 r. pracodawcy będą zobowiązani do zarejestrowania tych umów w ZUS. Kwestia ta w związku z tym budzi spore zainteresowanie klientów naszej firmy księgowej PRWT.

Powyższy obowiązek (obowiązek rejestracji umów o dzieło w ZUS od 1 stycznia 2021 r) został zawarty w tzw. Tarczy Antykryzysowej, czyli w art. 22 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który wprowadził znaczące zmiany w kwestii umów o dzieło. Jak wynika z ww. artykułu, płatnik składek lub osoba fizyczna- zleceniodawca będzie miała obowiązek poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą płatnik lub zleceniodawca nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy osoba zatrudniana nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy,
z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Jak należy dokonać zgłoszenia?

Zlecający dzieło będzie musiał od stycznia 2021 r. w ciągu 7 dni zarejestrować umowę w ZUS na specjalnym formularzu zgłoszenia (RUD). Informacje dotyczące zawartych umów będą widoczne na koncie płatnika składek. Pracodawca nie będzie musiał rejestrować umowy o dzieło, jeśli z tą
samą osobą ma zawartą także inną umowę, od której są odprowadzane składki.

Co ten obowiązek oznacza dla pracodawców?

Zgodnie z przedstawioną przez Rząd argumentacją, celem zmian w przepisach jest m.in. umożliwienie ZUS-owi zweryfikowania, czy umowy nazwane „dziełami” nie są faktycznie zleceniami, od których powinny być odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Płatnicy składek powinni zatem dokonać przeglądu zawartych umów o dzieło, a także analizy tego, czy są one poprawnie zakwalifikowanie jako umowy rezultatu. Od 2021 r. ZUS będzie miał bowiem łatwość w przeprowadzaniu kontroli poprawności zawartych umów o dzieło, a w przypadku ich zakwestionowania będzie mógł nakazać opłacenie składek od nieprawidłowo zakwalifikowanych umów wraz z odsetkami.
Dokonywana w naszym biurze rachunkowym analiza treści umów cywilnoprawnych przy pomocy współpracujących z naszą spółką księgową prawników pozwoli wyeliminować istniejące problemy interpretacyjne z jakimi PRWT Księgowość i Obsługa Biznesu sp. z o.o. w tym zakresie spotyka się na co dzień.

Podatek od nieruchomości – korzystne zmiany
Podatek od nieruchomości – korzystne zmiany

Zagadnienie podatku od nieruchomości w działalności gospodarczej nabrało w czasie pandemii SARS-Cov-2 ...

7 maja 2021
Podział urlopu na części krótsze niż 14 dni
Podział urlopu na części krótsze niż 14 dni

Istotnym zagadnieniem wiążącym się ze sprawami dotyczącymi urlopu, z jakimi ...

23 kwietnia 2021
Obowiązek wydawania pracownikom tzw. „pasków z wypłat”
Obowiązek wydawania pracownikom tzw. „pasków z wypłat”

Często klienci naszego biura księgowego PRWT zadają pytanie czy są zobowiązani ...

7 kwietnia 2021
WIĘCEJ