Obowiązek rejestracji i dokonywania wpłat na PFRON

Klienci naszego biura księgowego PRWT rozpoczynając działalność często pytają o kwestie dotyczące składek na PFRON. Czym jest PFRON i jakie są zasady odprowadzania składek?

PFRON to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Jest to organ administracji państwowej powołanym w celu rehabilitacji oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Szczegółowe regulacje w zakresie działania PFRON określa ustawa
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej „Ustawa”).

Jeżeli pracodawca zatrudnia 25 osób (w przeliczeniu na 25 pełnych etatów)  rejestruje się w PFRON bez względu na to, czy jest zobowiązany do opłacania składek, czy jest zwolniony z tego obowiązku. W przypadku większości pracodawców, jeśli stan zatrudnienia jest równy 25 to powstaje obowiązek dokonywania wpłat na PFRON (pewne odmienności co do poszczególnych pracodawców wynikają z Ustawy). Pracodawca, który jest zobowiązny do dokonywania wpłat  może zostać z niego  zwolniony jeśli zatrudnia przy najmniej 6 % osób niepełnosprawnych.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych może odbywać się na takich samych zasadach jak zatrudnienie osób sprawnych (rekrutacja). Można również skorzystać z pomocy urzędu pracy lub z pomocy instytucji działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Jak powinno się liczyć stan zatrudnienia na potrzeby PFRON?

W celu obliczenia stanu zatrudnienia pracodawca powinien określić liczbę etatów w danym miesiącu, którą wylicza się ze średniej arytmetycznej z liczb dobowych dla danego miesiąca.

Najpierw należy zsumować liczbę pracowników na każdy dzień miesiąca w przeliczeniu na pełny etat (pełny etat), a następnie wynik podzielić przez liczbę dni w miesiącu.

Np.

od 1 do 5 lipca zatrudnienie wynosiło 23 stanowiska,

od 6 do 15 lipca zatrudnienie wynosiło 25 etatów,

Od 16 do 31 lipca zatrudnienie wynosiło 27 stanowisk.

Obliczenie całkowitej liczby pracowników przeliczonych na pracę w pełnym wymiarze godzin:

[(5 dni x 23 zlecenia) + (10 dni x 25 etatów) + (16 dni x 27 etatów)] / 31 dni = 25,71 etatów – płatnik zobowiązany jest do dokonywania wpłat na PFRON za miesiąc lipiec.

 W celu obliczenia konkretnej wielkości składki zalecamy skorzystanie z dostępnych dla dokonania tej czynności kalkulatorów.

Istnieje również możliwość obniżenia przez pracodawców należnej składki poprzez:

  1. zatrudnianie osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy (np. choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, upośledzenie umysłowe).
  2. zakup wyrobu lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wyprodukowanej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych po spełnieniu określonych w Ustawie kryteriów.
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Na jakiej podstawie się odbywa?

Klienci biura księgowego PRWT są jako pracodawcy poddawani kontroli ...

13 września 2023
Powołanie pracownika do służby wojskowej
Powołanie pracownika do służby wojskowej

Klienci naszego biura księgowego PRWT coraz częściej spotykają się z sytuacją powołania pracownika ...

29 sierpnia 2023
Co powinien zawierać list referencyjny
Co powinien zawierać list referencyjny

Jeden z klientów naszego biura księgowego PRWT  zwrócił się z pytaniem jak napisać ...

4 sierpnia 2023
WIĘCEJ