Likwidacja spółki – czy już koniecznie?

W praktyce naszego biura rachunkowego PRWT w ostatnim czasie spotykamy się z pytaniami naszych klientów, którzy z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wpadli w poważne kłopoty finansowe powodujące brak płynności finansowej – co mają robić? Pytanie jakie stawiają księgowym oraz współpracującym z PRWT prawnikom to czy już likwidować prowadzoną przez siebie spółkę. Tego rodzaju pytań nasze biuro księgowe ma ostatnio coraz więcej.

W takich przypadkach, przede wszystkim zwracamy uwagę na możliwości jakie daje ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 814, z późn. zm). Niekoniecznie bowiem w przypadku zaistniałej już niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością musi zostać podjęta decyzja o zakończeniu działalności spółki.

Biuro rachunkowe PRWT oraz współpracujący z naszym biurem księgowym prawnicy, pomaga w przeprowadzeniu całego procesu restrukturyzacji spółek prawa handlowego.

Kiedy można taką restrukturyzację przeprowadzić i czemu ona służy?

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki przez umożliwienie jej restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych.

Obowiązujące obecnie przepisy przewidują cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:
– postępowanie o zatwierdzenie układu,
– przyspieszone postępowanie układowe,
– postępowanie układowe,
– postępowanie sanacyjne.

Analiza finansowo-księgowa jaką przeprowadza nasze biuro rachunkowe PRWT zazwyczaj daje odpowiedź na pytanie, który z tych rodzajów postępowań resktrukturyzacyjnych można zastosować. Należy bowiem zaznaczyć, iż są to różne postepowania, które różni przede wszystkim szybkość ich przeprowadzenia oraz koszty. Koszty z jakimi należy się liczyć w takim przypadku dla każdej spółki, mającej problemy finansowe, to kwestia zasadnicza.

Postępowanie o zatwierdzenie układu
– umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu,
– może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przyspieszone postępowanie układowe
– umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie,
– może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe
– umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;
– może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie sanacyjne
umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.
Działaniami sanacyjnymi są przy tym czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Kto może przeprowadzić restrukturyzację?
Procesowi restrukturyzacji mogą zostać poddani:
– przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)
– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej,
– wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
– wspólnicy spółki partnerskiej.

Jeżeli Twoja firma stoi obecnie przed dylematem co robić, czy już masz likwidować prowadzoną przez siebie spółkę, poddać ją procesowi upadłości, rozważ możliwości jakie daje ww. ustawa o postępowaniu restrukturyzacyjnym. W naszym biurze rachunkowym przed podjęciem decyzji uzyskasz z całą pewnością pomoc księgową oraz prawną współpracujących z naszym biurem księgowym prawników.

Urlop pracownika zatrudnionego przez kilka dni na przełomie miesięcy
Urlop pracownika zatrudnionego przez kilka dni na przełomie miesięcy

W praktyce naszego Biura Księgowego PRWT na co dzień ...

20 lipca 2021
Ustalanie godzin pory nocnej
Ustalanie godzin pory nocnej

Często pracodawcy zgłaszający się do naszego Biura Księgowego PRWT spotykają się z zagadnieniem ustalania ...

5 lipca 2021
Legalność pobytu i pracy cudzoziemca, a oczekiwanie na decyzję Urzędu
Legalność pobytu i pracy cudzoziemca, a oczekiwanie na decyzję Urzędu

W praktyce naszego biura księgowego PRWT często spotykamy ...

17 czerwca 2021
WIĘCEJ