Likwidacja spółki – czy już koniecznie?

Nasi księgowi biura rachunkowego PRWT w ostatnim czasie spotykają się z pytaniami naszych klientów, którzy z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wpadli w poważne kłopoty finansowe powodujące brak płynności finansowej – co mają robić? Pytanie jakie stawiają księgowym oraz współpracującym z PRWT prawnikom to czy już likwidować prowadzoną przez siebie spółkę. Tego rodzaju pytań nasze biuro księgowe ma ostatnio coraz więcej.

W takich przypadkach, przede wszystkim zwracamy uwagę na możliwości jakie daje ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 814, z późn. zm). Niekoniecznie bowiem w przypadku zaistniałej już niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością musi zostać podjęta decyzja o zakończeniu działalności spółki.

Biuro rachunkowe PRWT oraz współpracujący z naszym biurem księgowym prawnicy, pomaga w przeprowadzeniu całego procesu restrukturyzacji spółek prawa handlowego.

Kiedy można taką restrukturyzację przeprowadzić i czemu ona służy?

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki przez umożliwienie jej restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych.

Obowiązujące obecnie przepisy przewidują cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:
– postępowanie o zatwierdzenie układu,
– przyspieszone postępowanie układowe,
– postępowanie układowe,
– postępowanie sanacyjne.

Analiza finansowo-księgowa jaką przeprowadza nasze biuro rachunkowe PRWT zazwyczaj daje odpowiedź na pytanie, który z tych rodzajów postępowań resktrukturyzacyjnych można zastosować. Należy bowiem zaznaczyć, iż są to różne postepowania, które różni przede wszystkim szybkość ich przeprowadzenia oraz koszty. Koszty z jakimi należy się liczyć w takim przypadku dla każdej spółki, mającej problemy finansowe, to kwestia zasadnicza.

Postępowanie o zatwierdzenie układu
– umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu,
– może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przyspieszone postępowanie układowe
– umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie,
– może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe
– umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;
– może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie sanacyjne
umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.
Działaniami sanacyjnymi są przy tym czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Kto może przeprowadzić restrukturyzację?
Procesowi restrukturyzacji mogą zostać poddani:
– przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)
– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej,
– wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
– wspólnicy spółki partnerskiej.

Jeżeli Twoja firma stoi obecnie przed dylematem co robić, czy już masz likwidować prowadzoną przez siebie spółkę, poddać ją procesowi upadłości, rozważ możliwości jakie daje ww. ustawa o postępowaniu restrukturyzacyjnym. W naszym biurze rachunkowym przed podjęciem decyzji uzyskasz z całą pewnością pomoc księgową oraz prawną współpracujących z naszym biurem księgowym prawników.

Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Nasze biuro rachunkowe Kraków:
TEL. +48 12 345 21 06
EMAIL: biuro.krakow@prwt.pl

Nasze biuro rachunkowe Warszawa:
TEL. +48 22 292 47 21
EMAIL: biuro.warszawa@prwt.pl

Zapraszamy także do pobrania oferty usług księgowych oraz kadrowo płacowych naszego biura rachunkowego w Krakowie oraz biura rachunkowego w Warszawie.

Audyt księgowy i prawny spółki
Prawo spółek handlowych, nabycie udziałów lub akcji a wady przedsiębiorstwa spółki, audyt księgowy i prawny spółki

Czy sprzedający ...

11 lipca 2024
Księgowi w Krakowie, księgowi w Warszawie
Księgowi w Krakowie, księgowi w Warszawie

W Warszawie oraz w Krakowie księgowi świadczą usługi księgowe:

– w ...

8 lipca 2024
Usługi księgowe – w pytaniach i odpowiedziach
Biuro rachunkowe, biuro księgowe, księgowość, usługi księgowe w pytaniach i odpowiedziach cz. 2

Czy umowa z księgową lub ...

4 lipca 2024
WIĘCEJ