Czy syndyk zawsze może wszystko

W praktyce coraz częściej wiele firm postawionych zostaje w sytuacji, w której zostaje wszczęte postępowanie upadłościowe. Współpracujący z naszym biurem rachunkowym PRWT prawnicy pytani są często czy jeżeli już wkracza do firmy syndyk, czy może on wszystko, czy jest poza jakąkolwiek kontrolą. Obawy dotyczą bowiem takiego sposobu przeprowadzenia upadłości, który w istocie spowoduje skonsumowanie całego majątku firmy w sposób mogący budzić poważne zastrzeżenia jej byłego właściciela, niekoniecznie i nie zawsze sprzyjające maksymalnemu zaspokojeniu wierzycieli oraz sprzedaży majątku firmy po cenach rynkowych.

Odpowiedź na to pytanie dają przepisy prawa upadłościowego, tj. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm).

Stosownie do art. 491 12 ust 1 prawa upadłościowego na czynności syndyka przysługuje skarga do sądu upadłościowego. Dotyczy to także zaniechania przez syndyka dokonania czynności.

Kto może złożyć taką skargę?. Skargę może złożyć przedsiębiorca upadły, wierzyciel upadłego oraz jak mówią przepisy każda osoba której prawo zostało przez czynności lub zaniechanie syndyka naruszone albo zagrożone.

Skargę wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia dokonania czynności przez syndyka, gdy upadły, wierzyciel lub osoba, której prawo zostało przez czynność syndyka naruszone albo zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności upadłego, wierzyciela lub osoby, której prawo zostało przez czynność syndyka naruszone albo zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez syndyka dokonania czynności wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

Skargę wnosi się do syndyka. Syndyk w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą do właściwego sądu upadłościowego, chyba że skargę w całości uwzględnia.
Skarga powinna zawierać określone przepisami kodeksu postępowania cywilnego wymagania odnośnie każdego pisma procesowego a więc, że jest to skarga na czynność lub czynność syndyka, wskazanie na jaką czynność, jakiego syndyka oraz żądanie skargi a więc czego skarżący się domaga (np. uchylenia zaskarżonej czynności lub dokonania czynności jeżeli syndyk jej zaniechał). Skarga powinna też oczywiście zawierać uzasadnienie a więc dlaczego jest wnoszona i dlaczego zdaniem skarżącego czynności została dokonana źle lub nie została dokonana a dokonana być powinna.
Skarga podlega opłacie sądowej w wysokości 30 zł.

Sąd rozpoznaje skargę (a przynajmniej powinien rozpoznać skargę) w terminie 7 dni od daty jej wpłynięcia do Sądu (przekazania do Sądu przez Syndyka) a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu – od dnia jej uzupełnienia.

Należy jednak pamiętać o tym, że wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania upadłościowego ani dokonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd wstrzyma dokonanie czynności.

Jak widać zatem zarówno upadły jak i wierzyciel nie są bezradni. Mogą a nawet powinni kontrolować działania syndyka. Jeżeli prowadziłeś firmę, masz w niej syndyka którego działania budzą Twoje zastrzeżenia nie jesteś bezradny. Możesz skorzystać z możliwości procesowych. Skargę możesz sporządzić sam, możesz też skorzystać z pomocy prawników, w naszym przypadku są to współpracujący z naszą firmą księgową PRWT prawnicy specjalizujący się w sprawach gospodarczych.

Ile kosztuje obsługa księgowa?
Ile kosztuje obsługa księgowa?

Ile kosztuje usługa księgowa? Ile kosztuje godzina pracy księgowego? Ile kosztują usługi księgowe? ...

21 maja 2024
Ochrona przedemerytalna - problem praktyczny
Ochrona przedemerytalna – problem praktyczny

Ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 k. p. rodzi częste wątpliwości i liczne ...

17 maja 2024
Odprawa pośmiertna - problem praktyczny
Odprawa pośmiertna – problem praktyczny

W związku ze śmiercią pracownika jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna określona w art. ...

24 kwietnia 2024
WIĘCEJ