Przypominamy!

Zbliża się termin na zgłoszenie informacji o wspólnikach spółek jawnych

Przypominamy, że z końcem stycznia 2021 roku upływa termin złożenia przez spółki jawne pierwszej informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub pośrednio (za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego) prawa do udziału w zysku spółki. Informacje takie winny być składane przed początkiem każdego roku obrotowego (i dodatkowo aktualizowane na bieżąco).

W dniu dzisiejszym (15.01.2021 r.) weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów określające wzory stosownych formularzy w tym zakresie (Dz. U. z 14 stycznia 2021 r. poz. 87).

Pierwsza informacja powinna zostać złożona według stanu na pierwszego stycznia 2021 roku (inaczej w przypadku spółek, które rozpoczęły działalność po tej dacie – wówczas według stanu na dzień jej rozpoczęcia); pamiętać należy też o aktualizacji informacji w terminie 14 dni od zaistnienia każdej zmiany w składzie podatników.

Informację (również aktualizacje) należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę spółki oraz wszystkim naczelnikom właściwym dla każdego ze wspólników będących podatnikami osiągającymi dochody z zysku spółki.

Obowiązek złożenia przedmiotowej informacji dotyczy wyłącznie tych spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne.

Niezłożenie pierwszej informacji będzie skutkować trwałym uzyskaniem przez spółkę jawną statusu podatnika CIT z dniem 1 stycznia 2021 roku, a niezgłoszenie aktualizacji w terminie z dniem (niezgłoszonej) zmiany składu podatników.