Szkolenia z zakresu prawa pracy

Szkolenie dla kadry managerskiej

Szkolenie oparte na wykorzystaniu praktycznej wiedzy opartej na analizie case study oraz orzecznictwa. Rzeczowe i praktyczne szkolenie pozbawione zbędnej teorii. W trakcie analizy konkretnych przypadków oraz poglądów orzecznictwa zostaną omówione zachowania kadry zarządzającej w zakresie najważniejszych i odnoszących najdalej idące konsekwencje zagadnień z zakresu prawa pracy. Oferujemy możliwość wyboru całego pakietu lub poszczególnych zagadnień z poniższych  bloków tematycznych:

mobbing i dyskryminacja (jakie zachowania stanowią mobbing, a jakie działania i zachowania mobbingiem nie są, kto może być sprawcą mobbingu, rodzaje dyskryminacji, zachowania i działania uznawane za dyskryminujące, jakiej wysokości odszkodowania zasądzają sądy, jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy, jak ograniczyć odpowiedzialność pracodawcy);

wypowiadanie umów o pracę (skuteczne sformułowanie przyczyny wypowiedzenia, najczęściej popełniane błędy, wadliwość wypowiedzenia umowy o pracę);

kary porządkowe (za co można je  nakładać, procedura, plan naprawczy);

czas pracy (kiedy pobyt pracownika w pracy jest czasem pracy, szkolenia, podróże służbowe, godziny nadliczbowe, dyżur);

ocena pracownicza (jakie są rodzaje, jak poprawnie ją przeprowadzać, częstotliwość przeprowadzania oceny pracowniczej, jak wyciągać konsekwencje z jej wyników)

Szkolenie dla pracowników działów HR

Niezależnie od wielkości zakładu pracy, pracownicy działu HR są odpowiedzialni za cały cykl życia pracownika w organizacji. Znajomość instytucji prawa pracy jest nieodłącznym elementem codziennej pracy pracowników działów HR. Wiedzę z tego zakresu należy systematycznie aktualizować, ponieważ błędy popełniane na etapie zarówno rekrutacji jak i kończenia stosunku pracy mogą powodować daleko idące konsekwencje dla pracodawcy zarówno w trakcie ewentualnej kontroli, jak i w przypadku podnoszenia przez pracownikom roszczeń związanych ze stosunkiem pracy.

Program szkolenia:

1.Rodzaje zatrudnienia w polskim prawie pracy (cechy stosunku pracy, cechy umowy zlecenie i umowy o dzieło, łączenie różnych rodzajów zatrudnienia).

2. Strony stosunku pracy

3. Obowiązki pracodawcy i pracownika.

4. Źródła prawa pracy.

5. Nawiązanie stosunku pracy (obowiązki pracodawcy, rodzaje umów o pracę, treść umowy o pracę, badania wstępne, szkolenie BHP).

6. Zakończenie stosunku pracy (okres wypowiedzenia, co może się wydarzyć w okresie wypowiedzenie, jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy o pracę, ochrona przed wypowiedzeniem, przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę case study, przegląd orzecznictwa), jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę, uprawnienia pracownika związane z rozwiązaniem umowy o pracę, kiedy pracownikowi należy się odprawa w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, uprawnienia pracodawcy w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia).

7. Świadectwo pracy (termin wydania, treść świadectwa pracy, tryb sprostowania świadectwa pracy).

8.Czas pracy (pojęcie, początek i koniec czasu pracy, czego nie zalicza się do czas pracy, ewidencja czasu pracy, systemy czasu pracy, okres rozliczeniowy, godziny nadliczbowe i rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych).

9. Wynagrodzenie za pracę (ustalenie wynagrodzenia za pracę, regulamin wynagradzania, ochrona wynagrodzenia za pracę, zasady potrąceń z wynagrodzenia za pracę).

10. Urlop wypoczynkowy (nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu, udzielenie urlopu, urlop na żądanie, problematyka odwołania z urlopu).

11. Uprawnienia związane z rodzicielstwem (urlopy związane z rodzicielstwem, łączenie wykonywania pracy z uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem, ochrona pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem, powrót do pracy po wykorzystaniu uprawnień związanych z rodzicielstwem).

12. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników (rodzaje odpowiedzialności pracowników, kary porządkowe (zasady nakładania kar, tryb odwoławczy), przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej, przesłanki odpowiedzialności materialnej pracowników, odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej oraz nieumyślnej, naprawienie szkody na podstawie ugody, odpowiedzialność za mienie powierzone).

13. Mobbing i dyskryminacja (pojęcie, zachowania mobbingowe, case study, przegląd orzecznictwa, odpowiedzialność pracodawcy, roszczenia z tytułu mobbingu, sposoby ograniczenia odpowiedzialności pracodawcy).

14. Za co i jakie kary mogą zostać nałożone na pracodawcę.

15. Najczęstsze pytania z praktyki.

16. Pytania uczestników.

 

Mobbing i dyskryminacja w stosunku pracy

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w środowisku pracy.

Dlaczego szkolenie jest konieczne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Jak skutecznie przeciwdziałać zjawisku, które może wystąpić nie tylko w relacjach pracodawca-pracownik, ale również w relacji między pracownikami wyższego i niższego szczebla? Sąd Najwyższy wskazał, że skuteczną formą przeciwdziałania  mobbingowi, która pozwala na ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy, w razie wystąpienia zjawiska mobbingu w zakładzie pracy i podnoszenia przez pracowników roszczeń z tym związanych, jest zapewnienie przez pracodawcę szkoleń dla pracowników. Warto zatem zabezpieczyć się na wypadek zarówno ewentualnych przypadków podejrzenia wystąpienia zjawiska mobbingu w zakładzie pracy jak i przyszłych sporów sądowych z pracownikami, ponieważ za mobbing zawsze odpowiada pracodawca niezależnie od tego kto był jego sprawcą.

Zakres szkolenia:

Podczas szkolenia zostaną omówione kwestie dotyczące:

pojęcie mobbingu/geneza,

mobbing w kodeksie pracy,

sprawca i ofiara mobbingu,

kodeksowe cechy mobbingu,

działania niebędące mobbingiem,

typowe przejawy mobbingu,

prawa mobbingowanego pracownika,

procedura antymobbingowa (jej założenia i przydatność)

analiza orzecznictwa sądowego,

czym jest dyskryminacja,

kodeksowe pojęcie dyskryminacji,

działania i zachowania stanowiące i nie stanowiące dyskryminacji (case study, przegląd orzecznictwa),

ciężar dowodu wykazania wystąpienia zjawiska mobbingu,

pytania uczestników.

Jakie efekty przynosi szkolenie?

Celem szkolenia jest wyposażenie jego uczestników w wiedzę dotyczącą zarówno podstawowych pojęć dotyczących zjawiska mobbingu i dyskryminacji, jak i umiejętności rozpoznawania, które zachowania w środowisku pracy mogą stanowić mobbing i dyskryminację, a które nie i eliminowania tych zjawisk w swoim środowisku pracy.

Forma sprawdzenia wiedzy:

Krótki test (A,B,C) wraz z omówieniem.

Zajmujemy się także przygotowywaniem procedur antymobbingowych dostosowanych do konkretnej organizacji, które w jasny i klarowny sposób określają sposób postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia mobbingu i dyskryminacji w środowisku pracy. Posiadanie procedury antymobbingowej stanowi również istotny dowód w ewentualnym postępowaniu sądowym.