Przegląd podatkowy 2020/2021

Wybrane zagadnienia podatkowe dla przedsiębiorców

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNCYCH CIT

A. Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wprowadza następujące rozwiązania:

 • Możliwość wstecznego rozliczania straty poniesionej w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r.
 • Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków oddanych do używania na mocy umowy najmu – za okres od marca do grudnia 2020 r.
 • Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów z tytułu zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.
 • Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów

a) możliwość pomniejszenia przez wierzyciela, który przechodzi negatywne konsekwencje COVID-19, dochodu dla celów obliczenia zaliczki o nieuregulowaną wierzytelność, już po upływie 30 dni, od dnia upływu terminu jej płatności
b) wierzyciel, który ponosi negatywne konsekwencje COVID-19 i który w 2020r. wpłaca zaliczki uproszczone, będzie mógł je pomniejszyć o część nieuregulowanej wierzytelności do wysokości:
9% wartości wierzytelności – w przypadku małego podatnika
19% wartości wierzytelności – w przypadku pozostałych podatników.

 • Ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem:

a) możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku darowizn na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy, domów pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej
b) możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku darowizn rzeczowych w formie laptopów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata) przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.:
– organom prowadzącym szeroko rozumiane placówki oświatowe
– organizacjom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego.
– odliczenie darowizn w przypadku, gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale organizacji pożytku publicznego

 • Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r np. podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, domom pomocy społecznej.
 • Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­-19 nie będą stanowić przychodu.

B. CIT

Podstawowe stawki podatku CIT wynoszą:

 • 19% podstawy opodatkowania.
 • 9% podstawy opodatkowania przychodów innych niż zyski kapitałowe, w przypadku małych podatników lub podatników rozpoczynających działalność, jeśli ich przychody w roku podatkowym, w którym stosują niższą stawkę, nie przekroczyły w złotówkach równowartości 1,2 mln euro według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.
 • 5% przychodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
 • 19% przychody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.
 • 19% od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.
 • 19 % od dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej, uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP, oraz w przypadku opodatkowania niezrealizowanych zysków w związku ze zmianą rezydencji.
 • 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc od przychodu ze środka trwałego budynkiem, tzw. Podatek od przychodów z budynku.

C. Estoński CIT

W 2021 r. w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT.

Estoński CIT zakłada odroczenie opodatkowania dochodu spółki w czasie do momentu wypłaty zysku. Firmy nie będą płacić miesięcznych, czy kwartalnych zaliczek podatku, nie będą miały obowiązku rocznych rozliczeń, a także prowadzenia oddzielnej ewidencji dla celów podatkowych. Podatnik nie będzie musiał ustalać co jest kosztem uzyskania przychodów, czy obliczać odpisów amortyzacyjnych. To rozwiązanie będzie mogło być stosowane tak długo jak osiągany przez spółkę dochód będzie inwestowany w rozwój przedsiębiorstwa.

Ułatwienie skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych):

 • których przychody nie przekraczają 50 mln zł, spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, które nie posiadają udziałów lub akcji w kapitale innych podmiotach,
 • które zatrudniają co najmniej 3 pracowników – oprócz udziałowców, bądź akcjonariuszy, co najmniej przez okres 300 dni roku podatkowego
 • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
 • które wykazują nakłady inwestycyjne

Wszystkie ww. kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

O wyborze tej formy opodatkowania należy poinformować naczelnika Urzędu Skarbowego do końca pierwszego miesiąca, pierwszego roku podatkowego stosowania ryczałtu.

System ryczałtowej formy opodatkowania jest wybierany na okres 4 lat.

Nie jest możliwa wcześniejsza rezygnacja z tej formy, chyba że podatnik naruszy kryteria zastosowania ułatwienia.

Naruszenie warunków nie będzie powodowało konieczności wstecznego rozliczania podatku CIT.

 

II.VAT

A. JPK VAT z deklaracją

Od 1 października 2020 r. podatnik zobowiązany jest do nowej formy raportowania danych dla celów VAT

To nowe rozwiązanie pozwalające zaraportować w jednym pliku danych z deklaracji VAT i pliku JPK. Podatnicy będą zobowiązani do oznaczenia sprzedaży niektórych towarów, takich jak: sprzedaż alkoholu, nieruchomości, elektroniki, samochodów, części samochodowych, elektroniki. Konieczność oznaczenia faktur objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (split-payment).

 

B. Matryca stawek VAT

Nowa matryca stawek została wprowadzona od 1 lipca 2020 r. i obejmuje:

 • zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT
 • uproszczenie systemu stawek VAT
 • wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS)
 • zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników

III. CŁO

Brexit a cło

Po okresie przejściowym tj. po 31 grudnia 2020 r. Wielka Brytania planuje etapami wprowadzanie kontroli granicznej

 • Od stycznia 2021 r
  – import standardowych towarów wszystkich kategorii
  – obowiązek podstawowych wymagań celnych
  – prowadzenie wystarczającej dokumentacji dotyczącej importowanych towarów
  – obowiązek złożenia zgłoszenia celnego do sześciu miesięcy
  – możliwość odroczenia zobowiązań celnych do momentu złożenia zgłoszenia celnego
  – towary wrażliwe, takie jak alkohol, tytoń i wyroby tytoniowe, czy produkty toksyczne i substancje chemiczne objęte zostaną pełną kontrolą celną.
 • Od kwietnia 2021 r.:
  – wszystkie importowane produkty pochodzenia zwierzęcego, wszystkie rośliny i produkty roślinne podlegające przepisom zostaną objęte obowiązkiem uprzedniego zgłoszenia i odpowiedniej dokumentacji sanitarnej.
 • Od lipca 2021 r.:
  – w związku z przewożeniem wszystkich towarów będzie obowiązek składania zgłoszenia w punkcie przywozu oraz zapłaty zobowiązań.