Polityka prywatności

Administratorem strony (www.prwt.pl) i powiązanych profili na portalach społecznościowych oraz administratorem danych osobowych Klientów jest:

PRWT Księgowość i Obsługa Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 55/1A, 31-147 Kraków, KRS: 0000863512, NIP: 6762586272 (dalej zwana jako: „PRWT”).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: biuro.warszawa@prwt.pl lub biuro.krakow@prwt.pl.

§ 1. Definicje

Strona – strona internetowa pod adresem www.prwt.pl a także powiązane profile na portalach społecznościowych (Instagram: @prwt_ksiegowosc, Tumblr: @prwtksiegowosc, LinkedIn: linkedin.com/company/prwt/, Facebook: @prwt)
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (t.j. Dz. Urz. UE.L 2016 nr 119, str. 1)
Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze Strony

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych

PRWT przetwarza następujące dane osobowe w ramach poszczególnych celów i czynności przetwarzania:
Kontakt
1. Przesyłając e-mail na adres biuro.warszawa@prwt.pl lub biuro.krakow@prwt.pl lub korzystając z formularzy kontaktowych, Użytkownik podaje swój adres e-mail, może też podać inne dane osobowe.

2. Kontaktując się z PRWT telefonicznie, Użytkownik ujawnia swój numer telefonu, może również podać inne dane osobowe.

3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale w zakresie e-maila lub telefonu Użytkownika (w zależności od wybranej przez Użytkownika formy kontaktu) niezbędne do skontaktowania się z PRWT, a w zakresie danych rozliczeniowych i dotyczących prowadzonej działalności niezbędne do zawarcia umowy z PRWT.

4. Dane przetwarzane są:
• w celu kontaktu z Użytkownikiem, w związku z uzasadnionym interesem PRWT polegającym na nawiązywaniu kontaktu z Użytkownikami, odpowiadaniem na zainicjowany przez Użytkowników kontakt, w tym pytania i wnioski oraz wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• w celu negocjacji warunków Umowy z PRWT (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• po nawiązaniu kontaktu (ze względu na charakter świadczonych usług) przez czas nieokreślony w celu ewentualnej konieczności wykazania przebiegu i treści kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zawarcie i wykonywanie umowy
1. Jeżeli w wyniku Kontaktu zostanie zawarta umowa między Użytkownikiem a PRWT, w szczególności Użytkownik zleci PRWT wykonanie usługi, Użytkownik podaje:
• jeżeli jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej: imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, dane kontaktowe (e-mail lub telefon),
• jeżeli prowadzi działalność gospodarczą: nazwę firmy, adres siedziby, NIP, dane kontaktowe (e-mail lub telefon).

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy.

3. Wszelkie dane przekazane w związku z zawarciem umowy przetwarzane są:
• w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• w celu rozliczenia umowy, w tym wystawienia faktury oraz w celu zaksięgowania faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• w celach statystycznych i archiwizacyjno-dowodowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji umowy. Po zrealizowaniu umowy, dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Dokumenty księgowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wskazanych okresów, dane mogą być przetwarzane w celach statystycznych.

§ 3. Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych

1. Użytkownikowi, z zastrzeżeniem postanowień poprzedzających oraz przepisów prawa, przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem jego danych:
a. prawo do wyrażenia i odwołania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
e. prawo do przenoszenia danych,
f. prawo do uzyskania dostępu do przetwarzanych danych (informacji o przetwarzanych danych),
g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. W celu realizacji uprawnienia wskazanego w ust. 1 lit. g, Użytkownik może skierować skargę listownie na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą ePUAP: /UODO/SkrytkaESP.

§ 4. Pliki cookies i podobne narzędzia

1. PRWT korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek) na Stronie w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

2. PRWT korzysta również z cookies podmiotów trzecich (w szczególności Google, Facebook) służących do monitorowania sposobów przeglądania Strony przez Użytkowników i kierowaniu reklam spersonalizowanych pod kątem działań Użytkownika. Informacje zbierane za pomocą cookies są anonimowe, w tym sensie, że PRWT nie zidentyfikuje za ich pomocą konkretnego Użytkownika. Jednak podmioty trzecie mogą wykorzystywać zgromadzone dane do własnych celów, w szczególności marketingowych.

3. Pliki cookies nie są wykorzystywane przez PRWT do pozyskiwania danych osobowych Użytkowników.

4. Użytkownik może z poziomu swojej przeglądarki zarządzać plikami cookies, a także całkowicie je zablokować. Zablokowanie cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, w tym ograniczyć możliwość korzystania ze Strony w sposób pełny i prawidłowy.

5. Strona może zawierać odnośniki do innych stron, w tym serwisów społecznościowych (Facebook, LinkedIn). Jeżeli Użytkownik jest zalogowany w danym serwisie społecznościowym, serwis ten otrzyma informację o aktywności Użytkownika. Przetwarzanie danych przez strony i serwisy zewnętrzne odbywa się na zasadach przez nie określonych.

6. Korzystanie ze Strony wiąże się z zapisywaniem informacji w tzw. logach serwera. Logi obejmują adres IP Użytkownika, datę, godzinę oraz informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika.

7. Zapisane w logach dane nie są przypisane do konkretnego Użytkownika i nie są wykorzystywane przez PRWT w celu identyfikacji Użytkownika. Logi mogą być wykorzystywane do tworzenia statystyk odwiedzin Strony.

8. Dostęp do logów mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

§ 5. Odbiorcy danych

1. Dane przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione i odpowiednio przeszkolone. PRWT dochowuje należytej staranności w celu zapewnienia poufności danych i ochrony danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Dane mogą być przekazywane osobom trzecim (podmiotom, z których usług korzysta PRWT przy świadczeniu usług i przetwarzania danych). Są to w szczególności podmioty będące administratorami serwerów strony i skrzynki pocztowej, na których przechowywane są dane, podmioty świadczące wsparcie techniczne związane z obsługą Strony, pracownicy PRWT oraz sądy i uprawnione organy państwowe.

3. Dane mogą być przekazywane poza granice Polski i Unii Europejskiej – jeżeli siedziba podmiotu świadczącego usługi na rzecz PRWT jest za granicą. W szczególności dotyczy usług świadczonych przez Google (Google Ads, Google Analytics).

4. Podmioty spoza Unii Europejskiej, które świadczą usługi na rzecz PRWT, w tym Google, są stroną umowy Privacy Shield, co oznacza, że gwarantują ochronę danych zgodną z regulacjami europejskimi.